Durant la major part de la historia de la humanitat, la biomassa i l’energia solar han estat les úniques fonts d’energia tèrmica utilitzades per l’home.
Al llarg del temps i fins l’arribada del carbó, en la Revolució Industrial, la biomassa ha servit per cobrir les necessitats de calor i il·luminació tant en la vida quotidiana com en les diverses aplicacions industrials existents.
Actualment la biomassa continua tenint un paper molt important com a font d’energia renovable i no contaminant, especialment en un món tant preocupat pels greus problemes mediambientals.
D’una banda l’home utilitza els anomenats residus forestals o agrícoles, que són aquells recursos que es generen directament en el camp o a la muntanya de manera dispersa, per aprofitar-ne l’energia.
D’altra banda, ja en el nostre segle, l'home també ha après a recuperar l'energia de les deixalles domèstiques, anomenades RSU (residus sòlids urbans) ,les quals constitueixen un cas singular de la biomassa. Les deixalles tenen un alt contingut en matèria orgànica i altres components com ara el paper, amb un poder calorífic similar al dels carbons dolents. Actualment, amb tecnologies molt diverses, s'extreu l´ energia que nosaltres hem dipositat al contenidor del carrer en forma de bossa d’escombraries. Cal no oblidar, però, que la millor estratègia d'eliminació dels residus urbans consisteix a combinar processos de recollida selectiva amb reciclatge i compostatge, i alhora limitar, com més millor les opcions d'abocament i incineració, pels problemes mediambientals que generen.