Experiències

Valorització de residus agrícoles com a combustible en una indústria agroalimentària.
(Francisco Fabregat, S.A., Torregrosa, Pla d’Urgell)
L’activitat principal d’aquesta empresa és la deshidratació d’asfalts i d’altres productes agrícoles. La fabricació de briquetes és estacional, per la qual cosa s’alterna amb la fabricació d’altres combustibles a partir d’altre tipus de residus vegetals provinents de la zona.

Centre Integral de Valoració de Residus del Maresme.
Aquesta planta de reciclatge i compostatge per tractar els RSU va ser construïda pel Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme. Amb una superfície edificada de 11.700 m2 i una potència total instal·lada de 2.600 kW, té una capacitat de tractament de residus de 190.000 tones anuals.

Valorització de residus de fusta per a calefacció municipal i producció d'electricitat

Probell'92, S.A.

A la localitat de Sant Pere de Torelló , s'hi ha construït una planta tèrmica de cogeneració alimentada amb residus de fusta, la qual subministra calefacció als habitatges de la població a través d'una xarxa de distribució d'aigua calenta; a més, genera vapor a alta pressió per alimentar un turbogenerador que produeix energia elèctrica.

Experiències amb biocarburants
Des del 1992 s’han realitzat a Catalunya diverses accions de demostració amb biocombustibles en autobusos i altres vehicles de transport públic. Les primeres experiències es van realitzar a Mataró i al Masnou, seguides d’altres a Vic i a Barcelona. Aquestes experiències pilot van resultar molt positives i van fer pensar en la viabilitat de la possibilitat de la construcció d’una planta industrial de biocombustible. Un primer objectiu, previ a la comercialització a gran escala per a ús en vehicles particulars, és que la totalitat de les flotes d’autobusos de Catalunya utilitzin parcialment el nou combustible.

 
Sant Pere de Torelló