Descripció dels diferents processos d’aprofitament energètic dels residus agrícoles i forestals

Els diversos aprofitaments de la biomassa tenen aplicacions domèstiques i industrials.
Aquestes aplicacions estan molt influenciades per la realització de tractaments previs dels residus.
Entre aquests tractaments previs podem destacar:

- Homogeneïtzació: són aquells processos de trituració, estellatge, assecatge, etc que transformen la biomassa en unes condicions adequades de mida, humitat i composició per a ser tractada i aprofitada energèticament.
- Densificació: és un tractament per millorar les propietats de la biomassa i fer-le més compacta. El producte d’aquest tractament té la forma de pellets i briquetes que són residus amb un elevat pes específic i molt adequats per a l’emmagatzematge i el transport.


Després de patir aquest tractaments previs la biomassa ja pot ser tractada per diferents processos:
Processos termoquímics
Processos fisicoquímics
Processos biològics

Tornar a: Tecnologia