Descripció dels diferents processos de valorització energètica dels RSU

Les tecnologies de producció netes i el disseny de productes que respectin el medi ambient a l'hora de fer-los servir i en el moment d'eliminar-los constitueix una tàctica fonamental per a reduir la generació de residus. El reciclatge, al seu torn, també té un gran interès tant des del punt de vista d'aprofitament dels recursos naturals, com des del punt de vista energètic.
Tanmateix, aquestes opcions resolen només una part del problema, ja que un cop exhaurides les vies de reducció i reciclatge, cal preveure sistemes per tractar de manera adequada les fraccions residuals no aprofitables abans del seu abocament final.

Incineració de RSU
Disposició controlada dels RSU
Metanització

Tornar a: Tecnologia