Residus urbans i la seva valorització energètica

Les deixalles que generem a casa nostra i que cada dia dipositem al contenidor de la cantonada, són triades per poder-ne reciclar i recuperar tot allò que sigui possible. La fracció no reciclable rep diversos tractaments, sovint són situades en dipòsits controlats, incinerades o tractades per obtenir-ne compost. Aquests processos, ben gestionats, ajuden a millorar el medi ambient i a més, l'home ha après a aprofitar-ne l'energia que alliberen en la descomposició.

Aplicacions de l’energia obtinguda a partir dels RSU

Pel que fa a la incineració, l'energia que es recupera és aprofitada per:

- Generar electricitat: un exemple el tenim en la incineradora de Tarragona que subministra electricitat per a aquesta ciutat.
- Generar vapor: per ser venut a indústries properes que en els seus processos necessiten aquest element.


Pel que fa al biogàs, provingui dels dipòsits controlats o de les plantes de metanització, es pot utilitzar en:

- Turbines: podem cremar el biogàs directament en una turbina i obtenir electricitat i calor.
- Motors alternatius: obtenim electricitat i calor en major proporció a l'anterior, però cal depurar el biogàs d'impureses com ara l'àcid sulfhídric.
- Xarxa de gas natural: el gas natural que utilitzem a casa nostra és constituït per metà, si aconseguim netejar el nostre biogàs de les altres substàncies, recordem que un 50 %(com a mínim) és metà, el podrem barrejar amb el gas de la xarxa.
- Combustible d'automoció: darrerament hem vist autobusos que circulen amb gas comprimit. El biogàs, un cop depurat de tots els seus components diferents del metà, es comporta igual que aquest combustible.

Val a dir que aquestes diverses aplicacions encara es troben en una fase inicial, llevat potser de les turbines, que han estat més emprades.

Tornar a: Conceptes