Aplicacions aïllades de petita potència

Aquests tipus d'instal·lacions solen realitzar-se per al subministrament d'habitatges o petits centres de consum, en zones allunyades de la xarxa.
Els aerogeneradors emprats s'anomenen aeroturbines i són més simples que els utilitzats en els grans parcs eòlics; els sistemes d'orientació són passius, no disposen de multiplicador, etc. Funcionen amb velocitats de vent molt baixes (gairebé amb brises) i la seva potència pot ser molt variable, entre 20 W i 10.000 W, sent els més usuals els compresos entre 500 i 2000 W. La mida i el tipus d'instal·lació depenen únicament de les necessitats de l'usuari. És aconsellable seleccionar aeroturbines que proporcionin potències més grans a velocitats de vent baixes (9-10 m/s), donat que la freqüència del vent (hores/any) és superior i s'aconsegueix més energia.

Aquestes instal·lacions han de disposar d'acumuladors elèctrics que garantissin el subministrament continuat. Els més utilitzats són les bateries de plom-àcid. També és necessari incorporar convertidors, per adaptar les característiques del corrent generat al demanat pel centre de consum, elements de protecció, interruptors, indicadors de nivell de carga, etc.

Tornar a: Tecnologia