L'impacte ambiental

Per valorar amb objectivitat les repercussions ambientals dels sistemes eòlics, cal considerar-los en relació als altres tipus de centrals de producció d'electricitat. En aquest sentit, hem de recordar que, aproximadament un terç de les emissions de CO2 a Europa provenen de la generació d'energia elèctrica. Comparativament amb altres fonts de producció d'energia, les instal·lacions eòliques són clarament positives, donat que no provoquen agressions al medi tals com: emissió de substàncies tòxiques, producció de residus sòlids, pluja àcida, utilització de recursos o emissió de gasos responsables de l'efecte hivernacle (CO2).

En bona mesura, el desenvolupament de parcs eòlics s'ha postergat durant anys atès que no existeix encara una resposta clara a les objeccions presentades en relació al seu impacte ambiental i visual en l'entorn; hom ha considerat, des de determinats punts de vista, que els aerogeneradors constitueixen un element aliè i d'intrusió en el paisatge. Tot i això, l'anàlisi objectiu del seu impacte global es pot fer a partir dels següents conceptes:

- Alteracions al medi físic, degudes a l'ocupació del territori i a l'erosió del terreny ocasionat pel moviment de terres necessari, tant pels accessos com per a la fonamentació de les torres i les edificacions annexes.
- Alteracions al medi biòtic (flora i fauna). Quant a la flora, s'ha d'establir la recuperació de les àrees amb vegetació afectada. Pel que fa a la fauna, els estudis realitzats sobre mortalitat d'aus (per col·lisió o electrocució) estableixen que la influència de les instal·lacions eòliques és molt petita front a la produïda per altres causes. Les aus s'acostumen ràpidament al moviment dels aerogeneradors i, fins i tot, les aus migratòries desvien la seva trajectòria.


Font: ECOTECNIA

- Alteracions al medi humà (visuals i acústiques). L'estudi realitzat pels paisatgistes holandesos Veenenbosch i Bosch constitueix un dels intents d'identificació dels criteris òptims per a l'emplaçament i el disseny de parcs eòlics a Holanda. En comptes de repartir un gran nombre de parcs eòlics d'extensió petita o mitjana per tota la regió del litoral holandès, la seva proposta consisteix en establir un nombre més reduït de parcs anomenats de fort contrast, de tal manera que es potenciïn els aspectes distintius dels diferents paisatges agrícoles i tradicionals. D'aquesta manera, els aerogeneradors estableixen un diàleg amb les peculiaritats locals del paisatge. Associat a la repercussió visual dels aerogeneradors, cal considerar el potencial dels projectes paisatgístics i d'enginyeria de gran envergadura i la figura, en aquest sentit imprescindible, del paisatgista o arquitecte del paisatge.

Per altra banda, els aerogeneradors produeixen un soroll similar al de qualsevol altre equipament industrial de la mateixa potència, normalment amb freqüències entre 200 Hz fins a 2 KHz i intensitat baixa i continua. Els aerogeneradors de més dimensió presenten un nivell de pressió sonora de 50-60 dB(A) a 40 metres, més o menys el nivell d'una conversa. A 500 metres d'un habitatge, amb el vent bufant contra l'esmentada construcció, la pressió sonora és de 35 dB(A), equivalent al soroll d'una brisa sobre les fulles d'un arbre. Si es tracta d'un parc eòlic de 10 màquines, la pressió a 500 metres serà de 42 dB(A). Com a referència, el trànsit urbà intens suposa un soroll de l'ordre dels 70 dB(A).

En tot cas, la situació és ben diferent quan es consideren situacions d'escala més domèstica, normalment d'electrificació rural aïllada de la xarxa. Es tracta d'instal·lacions de baixa potència amb les seves particularitats específiques. A les proximitats dels habitatges, cal parar atenció a l'efecte de l'ombra del rotor en moviment així com al del soroll. Quant a l'efecte de l'ombra, és senzill determinar l'àrea d'influència. Quant al soroll, val a dir que el soroll del vent sobre els arbres o construccions augmenta amb la velocitat del vent, podent tapar el produït per l'aerogenerador a les proximitats de l'habitatge. En alguns casos, les vibracions de petits molins de vent adossats a la pròpia estructura de la casa produeixen sorolls de baixa freqüència que resulten molestos i difícils d'evitar, per la qual cosa no és recomanable aquesta pràctica.

Tornar a: Conceptes i Aplicacions

 
Costa de Dinamarca