Parcs eòlics

Per a un correcte aprofitament energètic és important realitzar una bona valoració del vent existent i de les seves característiques: velocitat mitjana, distribució de freqüències de la velocitat en les diferents direccions (rosa dels vents), variació del vent en funció de l'alçada i de la posició, estadística dels valors extrems de vent, etc.
La realització de parcs eòlics requereix disposar d'emplaçaments que compleixin un mínim pel que fa a la velocitat, continuïtat o estabilitat del vent (les velocitats mitjanes han de situar-se entorn als 7 m/s), sent necessari utilitzar aerogeneradors que proporcionin la seva potència màxima a una velocitat el més semblant possible a la velocitat mitjana de l'emplaçament. Altra dada important és la potència del vent, és a dir, el valor màxim de la potència que es pot aconseguir per cada unitat d'àrea escombrada pel vent a l'indret escollit. A partir de potències de vent de 200 W/m2 la rendibilitat del parc sol estar garantida.

A grans trets, la rendibilitat econòmica d'una instal·lació eòlica depèn de la inversió a efectuar (aerogeneradors, infrastructura elèctrica, accessos, connexió a la xarxa, sistemes de control...), dels costos d'explotació (terrenys, operació i manteniment, gestió...), de la quantitat d'energia produïda i del preu de venda d'aquesta energia. Com a mitjana, el preu d'instal·lació d'un parc eòlic oscil·la entre les 150.000- 190.000 PTA/kW instal·lat.
La partida més important de la inversió correspon als aerogeneradors (70%) repartint-se la despesa restant entre la infrastructura necessària de subestacions, línies, etc. (15%), els fonaments de les màquines (8%), els accessos (3%), el terreny (1%) i la gestió del projecte (3%).

El període d'amortització econòmica d'un parc eòlic està directament lligat al concepte de Temps equivalent. Aquest paràmetre reflecteix les hores de vent/any, és a dir, de funcionament de la instal·lació, i dóna una aproximació al seu grau d'aprofitament amb un aerogenerador determinat. Correspon a la relació entre la producció anual en KWh i la potència instal·lada en kW:
Te (h) = Energia produïda (kWh) / Potència instal·lada (KW)
El Temps equivalent dels emplaçaments amb possibilitats d'aprofitament eòlic ha de situar-se entre les 1800 i les 2800 hores. Temps equivalents inferiors poden fer inviable la instal·lació donat que porten a períodes d'amortització massa llargs.

Tornar a Costos i Dimensionament