Les centrals fluents

Les centrals fluents consisteixen en aprofitaments hidroelèctrics que capten una part del cabal circulant pel riu, el condueixen cap a la central per a ser turbinat i posteriorment, aquest cabal el retornen al riu. Aquestes centrals es caracteritzen per tenir un salt pràcticament constant i un cabal turbinat molt variable, depenent de la hidrologia.
L'esquema de funcionament és força senzill. Mitjançant una presa de derivació es fa arribar aigua fins a la anomenada cambra de càrrega; el cabal pot ser transportat fins a aquesta cambra amb canonades obertes, soterrades o a pressió. Independentment del tipus de conducció i de les característiques de la canonada, s'intenta fer un canal amb un pendent mínim (al voltant del 0,5 o del 1 per mil) per tal de no perdre alçada que posteriorment s'aprofita en el salt.

Cambra de càrregaCanonada forçadaEdifici centralXemeneia d'equilibri
Font: ICAEN

No totes les centrals incorporen tots els elements descrits. En determinats casos es pot realitzar una canonada a pressió directament des de la presa d'aigua, o es pot col·locar la turbina a peu de la presa si aquesta té suficient alçada.

Tornar a: Tecnologia