Impacte ambiental

La construcció d'una central minihidràulica, a l'igual que qualsevol obra humana modifica, d'una o altra manera, l'entorn que l'envolta. Això no obstant, en comparació amb altres tipus de centrals de producció d'energia, com centrals tèrmiques o nuclears, i fins i tot, les centrals hidroelèctriques de gran potència, l'efecte sobre l'entorn natural de les minicentrals és molt més petit.

A més a més, cal distingir el cas de la rehabilitació d'una minicentral abandonada al de la construcció d'una central de nova planta; mentre que en el primer cas només es tracta de millorar una obra ja feta, en el segon cas cal procedir a la seva construcció i afegir-hi un impacte visual negatiu a l'entorn.

En general, l'impacte d'una central minihidràulica sobre el medi ambient es pot resumir en els punts següents:

- Tales d'arbres i moviments de terra necessaris per a la seva construcció.

- Detriment de part del cabal de la llera del riu, amb possibles conseqüències per a la vida vegetal i animal.

- Construcció d'una presa de derivació que pot constituir un obstacle per a la migració de determinades espècies animals.

- Impacte visual.

- Possible incidència sobre zones d'especial protecció natural.

Malgrat tot, hi ha mesures correctores que permeten minimitzar l'impacte ambiental. D'una banda, existeixen diverses normatives i regulacions que obliguen a garantir un cabal ecològic mínim que permeti mantenir la vida animal i vegetal existent abans de la construcció de la central. D'altra banda hi ha altres tipus de mesures, com reforestar completament les zones afectades, cobrir total o parcialment els canals de conducció o sembrar espècies vegetals per evitar l'erosió del terreny, que també poden ajudar a minimitzar l'impacte causat per la construcció de la central.

A més a més, la tecnologia ha evolucionat suficientment per garantir l'eficàcia de les anomenades "escales de peixos" com a sistema per permetre la migració de les espècies riu amunt. Així mateix, es tendeix a construir l'edifici, que acull la turbina i els altres elements auxiliars, el més a prop possible de la xarxa elèctrica de distribució existent i d'acord amb la tipologia arquitectònica de la zona, contribuint d'aquesta manera a la integració de la central en l'entorn natural.

Tornar a: Conceptes i Aplicacions

 
Font: ICAEN