La Tecnologia Minihidràulica

La finalitat de les centrals hidroelèctriques és aprofitar, mitjançant un salt existent en un curs d'aigua, l'energia potencial continguda en la massa d'aigua per convertir-la en energia elèctrica, emprant turbines acoblades a alternadors. Tot i que pot haver-hi una gran varietat d'instal·lacions per dur a terme aquesta transformació energètica, les minicentrals hidroelèctriques es poden classificar en dos grans tipus: centrals amb regulació i centrals fluents, més utilitzades en les instal·lacions minihidràuliques.

En qualsevol central hidroelèctrica, la turbina és l'element que aprofita l'energia de l'aigua per produir un moviment de rotació que, transferit mitjançant un eix al generador, produeix energia elèctrica.

Quant al seu funcionament, les turbines es poden classificar en dos grans grups: turbines d'acció i turbines de reacció. La diferència entre les dues rau en el fet que les d'acció aprofiten únicament la velocitat del flux d'aigua per girar, mentre que les de reacció aprofiten, a més a més, la pressió de la corrent en el moment de contacte amb l'aigua. Finalment, cal esmentar les turbines tipus hèlix.