Els recursos hidràulics a Catalunya

A Catalunya, l'aigua és un dels recursos naturals més valorats i alhora més desigualment distribuït. Són les característiques orogràfiques les que divideixen Catalunya en dues grans vessants: una, que envia l'aigua directament a la Mediterrània, i que ocupa la meitat costanera, i una altra, la de ponent, que desguassa a través de l'Ebre.
Les aigües de les vessants mediterrànies són, generalment, intermitents, torrencials i difícils de regular. A les conques més importants, les aigües es controlen amb embassaments superficials o amb l'explotació dels embassaments subterranis que formen les valls al·luvials dels rius i certes formacions permeables adients per a les reserves d'aigua.
Atès que la potència elèctrica és proporcional a l'alçada del salt i al cabal turbinat, la determinació correcta d'aquestes variables és fonamental per al bon disseny i el funcionament de les instal·lacions.

 

Tornar a: Conceptes i Aplicacions