El Sol

El Sol constitueix la principal font d’energia renovable al nostre abast. El nostre planeta rep del Sol una quantitat d’energia anual d’aproximadament 5,4x1024 Joules, una xifra que representa 4.500 vegades l’energia que consumeix. Tot i la seva abundància, aquesta energia té dos inconvenients: és una forma d’energia molt difusa (de baixa concentració), i està sotmesa a un cicle diari i a un cicle anual provocat pels moviments relatius de la Terra respecte el Sol.

En general, el terme de radiació solar fa referència als valors d’irradiació global, és a dir, la quantitat d’energia rebuda per unitat de superfície en un temps determinat. A la superfície exterior de l’atmosfera, aquesta radiació és pràcticament constant i s’ha definit com la constant solar Ic. Aquesta constant te un valor de Ic = 1.353 W/m2.
A la superfície terrestre, la radiació solar rebuda fa normalment referència a l’energia que prové directament del disc solar (radiació directa) i a l’energia que, difosa per l’atmosfera, prové de la resta del cel (radiació difusa). La proporció entre radiació global i difusa depèn de les condicions climatològiques. Després de considerar les pèrdues per reflexió, absorció i dispersió, es situa al voltant dels 1.000 W/m2.

Les dades corresponents a la radiació global rebuda en diferents localitats del territori català es troben recollides a L’Atlas de radiació solar a Catalunya.

Sense oblidar l'aprofitament solar passiu, existeixen dos tipus de sistemes ben diferenciats d’aprofitament actiu d’aquesta font d’energia renovable: el que la transforma en energia tèrmica i el sistema fotovoltaic, que la transforma en electricitat.
Els altres recursos renovables són el vent, l’aigua en moviment, la biomassa i la geotèrmia.

  sol copy.GIF (18801 bytes)