El vent

El vent és un fenomen originat per la diferència de temperatura i de pressió entre les masses d’aire atmosfèriques de diferents punts del planeta, degut al seu escalfament a causa de la radiació solar. Les circulacions d’aire poden ser planetàries o a petita escala i donen lloc a l’energia eòlica, que ha estat una de les fonts d’energia tradicionalment més utilitzades; probablement la força no animal més emprada fins a l’aparició dels primers motors de vapor a l’inici de l’era industrial. El motor d’explosió, ja al segle XX, va relegar definitivament a un segon terme aquesta font d’energia.
Mitjançant la tecnologia eòlica, la força cinètica del vent és transformada bé en energia elèctrica, bé en energia mecànica per al bombejament d’aigua. S’estima que si s’aprofités el 10% del potencial teòric de l’energia eòlica del planeta s’obtindria l’equivalent a 20 vegades el consum energètic que es fa arran la Terra. Les dades que determinen les possibilitats d'aprofitament de l'energia eòlica estan reflectides a l'Atlas eòlic de Catalunya.
Els altres recursos renovables són el sol, l’aigua en moviment, la biomassa i la geotèrmia.

  vent.GIF (19403 bytes)