La biomassa

La biomassa és la matèria renovable d’origen vegetal o animal obtinguda de manera natural o procedent de les seves transformacions artificials. La matèria orgànica prové, directa o indirectament, del procés de fotosíntesi: la llum solar és aprofitada per les plantes verdes mitjançant reaccions químiques en les cel·lules vives per a prendre diòxid de carboni de l’aire i transformar-lo en substàncies orgàniques. Aquest procés es determina segons una reacció del tipus: CO2 + H2O ® (H-COH) + O2 i implica la transformació de l’energia solar en energia química que s’acumula en diferents compostos orgànics. És a dir, es fixa el diòxid de carboni i es produeixen compostos orgànics en forma d’hidrocarburs, al mateix temps que s’allibera oxigen. Aquests compostos són incorporats i transformats tant a la natura com a causa dels processos industrials per a l’obtenció de bens de consum.
Es tracta d’una font renovable, és a dir que es presenta de manera periòdica i il·limitada en el temps. El seu aprofitament com a combustible és justificat en cas de no servir com aliment o matèria primera industrial. Les possibilitats d’aprofitament energètic de la biomassa són, d’altra banda, molt diverses i depenen de la seva tipologia, ja sigui natural, residual o produïda en plantacions energètiques.
Els residus agrícoles constitueixen la principal font de recursos de biomasa valoritzats energèticament i el que major potencial d’aprofitament energètic presenten. Per als residus naturals destaquen aquells que podrien ser aprofitats amb la gestió correcta dels boscos i el desenvolupament de tasques de neteja.

Els altres recursos renovables són el sol, el vent, l’aigua en moviment i la geotèrmia.

  biomassa.GIF (27500 bytes)