Consum previst

El consum previst per a una instal·lació determinada es pot calcular de forma molt senzilla. Es tracta de fer una relació de tots els punts de consum (lluminàries i electrodomèstics), amb les seves potències respectives i quantificar les hores de funcionament diàries.
Sempre és més rendible optar per una estructura de consum que tendeixi cap a l'estalvi energètic: quan menys electricitat sigui necessària més barata sortirà la instal·lació. Per això, cal descartar totes aquelles aplicacions que no siguin específicament elèctriques (com l'escalfador d'ACS, la calefacció o la cuina) i, sempre que es pugui, optar per aparells elèctrics de baix consum.

Tornar a costos i dimensionament