Dimensionament

Per saber l'energia que podrà subministrar una placa durant un dia i en un lloc determinats, cal saber el nombre d'hores solars pic de l'emplaçament. Aquesta dada indica el nombre teòric d'hores/dia durant les quals el lloc estudiat rep una radiació equivalent a 1000 W/m2 i s'obté dividint per aquest valor el total d'energia rebuda sobre l'emplaçament durant un dia (expressada en Wh/m2). A la nostra latitud, l'assolellament rebut equival a una mitjana anual d'unes 4-4,5 hores solars pic/dia.
Multiplicant aquest número per la potència nominal de la placa (dada facilitada pel fabricant) se sap l'energia teòrica que donaria la placa en un dia mig:

Energia obtinguda per placa/dia (KWh/dia) = nº hores pic/dia X Potència de la placa (KWpic)

El nombre de plaques necessàries per cobrir les necessitats d'un dia s'obté dividint el consum mitjà diari previst, per la producció diària d'una placa, valor que cal corregir amb els rendiments dels diferents components (aproximadament 0,6-0,8). Cal assenyalar que les instal·lacions aïllades cal dimensionar-les per garantir una autonomia de 7 dies.
D'altra banda, la potència nominal de les plaques sol ser bastant superior a la donada durant el seu funcionament normal, ja que s'obté en unes condicions específiques de treball (1000 W/m2 de radiació i 25ºC de temperatura).
 

Tornar a: Costos i dimensionament.