Impacte ambiental

El principal avantatge de l’energia solar fotovoltaica és l’obtenció d’energia elèctrica sense recórrer a cap tipus de combustió. Per tant, no es produeix cap tipus d’emissió contaminant atmosfèrica que pugi afavorir l’efecte hivernacle (CO2) o la pluja àcida (Nx).

El fet de poder consumir l’energia en el mateix lloc on és produïda fa innecessària la creació d’infrastructures de transport energètic, evitant així el conseqüent impacte que generen. D’altra banda, la instal·lació de sistemes autònoms en l’àmbit rural pot evitar el despoblament i abandó de terres de cultiu o llocs de difícil accés.

El possible impacte visual ocasionat pels mòduls de captació, pot minimitzar-se gràcies a les seves diferents possibilitats d’implantació. La utilització d’elements integrats als edificis, que poden arribar a substituir alguns dels seus elements constructius, fa que el seu impacte visual sigui nul o que, anant més enllà, es conformin com un element projectual de partida.

L’impacte ambiental derivat dels components de la instal·lació és el mateix que el de qualsevol procés industrial. L’obtenció del silici, matèria primera per a la fabricació de les cèl·lules solars, no exigeix l’explotació intensiva de jaciments, donat que, desprès de l’oxigen, és el material més abundant de la Terra.

Tot i així, en instal·lacions autònomes, on és necessari disposar d’acumuladors que garanteixin el subministrament, no es pot ignorar l’impacte ambiental de les bateries, degut a què contenen elements perjudicials per a l’entorn (plom, ferro, clor, àcids, etc.).

Tornar a: La Tecnologia