Sistemes autònoms

L’energia elèctrica generada a partir de la conversió fotovoltaica és utilitzada per a l’autoconsum en aquestes aplicacions, per cobrir una demanda en el mateix lloc de la seva producció. Els sistemes autònoms són aplicacions d’electrificació per a emplaçaments aïllats, que resulten de gran interès i rendibilitat per a llocs allunyats de la xarxa elèctrica; son competitius enfront els sistemes clàssics, tant en termes econòmics com de fiabilitat de subministrament.

L’electrificació rural amb la xarxa de distribució convencional ha suposat tradicionalment importants problemes de finançament i de rendibilitat, tant per a l’usuari com per a les companyies elèctriques, així com d’impacte ambiental i paisatgístic. Donada la importància de l’electrificació per al desenvolupament rural i l’equilibri territorial, els sistemes fotovoltaics representen una alternativa viable.

De vegades, els sistemes fotovoltaics autònoms es complementen amb la instal·lació d'aerogeneradors. Amb aquest sistema combinat es pretén cobrir les mancances mútues de producció d'electricitat, que depenen de les condicions climàtiques i que sovint impliquen absència de vent amb bones condicions d'insolació i viceversa.

La característica principal que distingeix els sistemes autònoms dels de connectats a xarxa és que els primers necessiten bateries d'acumulació de l'energia produïda per la seva utilització en hores nocturnes i en períodes de baixa radiació solar.

Per a aquestes situacions, en general de consums energètics baixos, es pot parlar de bona relació entre la inversió econòmica, l’energia generada i el baix cost de manteniment. És el cas d’electrificació en habitatges rurals, en enllumenat i senyalitzacions públics, en sistemes de bombejament d’aigua, de reg, així com en sistemes de depuració d’aigües, de comunicació, etc.

En qualsevol cas, i tot que normalment els sistemes autònoms no es troben en entorns urbans, és important minimitzar el possible impacte visual que pot generar una instal·lació fotovoltaica; estudiant les possibilitats que ofereixen els elements fotovoltaics integrats als edificis.

Els altres tiups de sistemes: Instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica

Tornar a: Conceptes i Aplicacions

  4.gif (13131 bytes)