Instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica

Aquest sistemes s’utilitzen quan hi ha possibilitat d’accés a la xarxa elèctrica. El sistema FV es connecta a la xarxa pública, a través d’un inversor que transforma l’electricitat en forma de corrent continu, produïda pels mòduls FV, en corrent alterna que pot alimentar la xarxa.

La xarxa general de distribució , evitant l’impacte ambiental que provocaria la utilització de bateries i el cost afegit derivat de la seva compra i manteniment, és en realitat l’acumulador idoni: absorbeix l’energia elèctrica que s’injecta, que és facturada a la companyia elèctrica i cobreix els dèficits sense que es produeixi dissipació d’energia. Un doble comptador de compra/venda d’electricitat entre la instal·lació FV i la companyia subministradora pot controlar l’energia subministrada o venuda.

Els sistemes connectats a la xarxa elèctrica poden ser de dos tipus:

  • Centrals fotovoltaiques: la instal·lació funciona com una central de generació d’energia convencional, i injecta tota la seva producció elèctrica a la xarxa. A Espanya hi ha una central fotovoltaica de 1 MWp situada a Toledo.

  • Edificis fotovoltaics connectats a la xarxa: la instal·lació està físicament situada a un edifici, que pot trobar-se en un entorn urbà. És important minimitzar el possible impacte visual estudiant les possibilitats que ofereixen els elements fotovoltaics integrats als edificis.

    En aquest cas, es pot optar per dos esquemes de funcionament:

    - Cobrir part de la demanda de l’edifici amb l’electricitat produïda pels mòduls FV. En aquest cas, quan es produeix un excedent d’electricitat FV, no consumit, es pot lliurar a la xarxa, que fa el subministrament, al seu torn, en cas de dèficit de producció FV.

    - Vendre el 100% de la producció elèctrica FV a la xarxa, i comprar l’energia necessària pel consum normal de l’edifici

El preu per kWh està estipulat per llei i és diferent a cada país o regió. Es troba, ja en aquests moments, primat a Espanya d’una manera important per la llei (Reial Decret 2818/98), la qual cosa implica que el preu per kWh produït amb tecnologia FV i subministrat a la xarxa és molt superior al preu per kWh que paguen els usuaris a les companyies elèctriques. És perfectament plantejable, doncs, que la totalitat de la producció sigui lliurada a la xarxa i que, d’altra banda, es compri a la companyia l’energia necessària per al consum.

Els altres tipus de sistemes: sistemes autònoms.

Tornar a : Conceptes i Aplicacions

  3.gif (16779 bytes)
Biblioteca de Mataró