Calefacció

Cal dir, en primer lloc, que l’eficiència de la calefacció per energia solar es veu notablement incrementada amb la incorporació de criteris de disseny solar passiu a l’edifici. En el cas de segones residències o usos discontinus, la calefacció solar permet mantenir l’edifici desocupat en condicions acceptables de temperatura amb la qual cosa la despesa energètica del sistema de recolzament convencional és notablement inferior, sobre tot en climes freds.

Una instal·lació solar està constituïda per captadors solars, dipòsit o acumulador de calor, xarxa de distribució i emissors de calor. Normalment disposa d’un equip convencional de recolzament, ja que les necessitats tèrmiques de calefacció d’un edifici coincideixen amb els períodes de menor radiació solar, i d’un sistema de control que regula el funcionament de la instal·lació. Els sistemes de calefacció solar més habituals utilitzen l’aigua com a fluid de captació i de distribució de calor, tot i que també existeixen els sistemes basats en l'escalfament d’aire i la seva posterior introducció en els locals.

Els primers utilitzen captadors plans tradicionals i emissors de calor a baixa temperatura (26 - 40 ºC), com ara el terra radiant, els radiadors sobredimensionats o els fan-coils. S’ha de tenir en compte que, a l’hivern, el captador assoleix temperatures compreses entre els 30 i els 50 ºC.
La utilització de radiadors d’aigua calenta convencionals, amb temperatura de treball al voltant dels 80 ºC, només és recomanable en el cas d’emprar captadors de buit, que poden treballar amb temperatures d’aigua fins als 100 ºC. Els sistemes de calefacció solar també es podrien associar, en determinats casos, a bombes de calor amb cicle d’absorció que proporcionin calefacció a l’hivern i
refrigeració a l’estiu, mitjançant terra refrescant que utilitzi la mateixa instal·lació del terra radiant.

Les instal·lacions de calefacció solar són recomanables quan l’energia sobrant a l’estiu es destina a d’altres usos, donada la gran superfície de captació necessària. Tot i això, encara avui és una inversió econòmica important.
Per aquesta raó, les instal·lacions de calefacció solar estan normalment associades a la producció
d’aigua calenta sanitària, amb la inclusió d’elements de control que donen pas a la calefacció una vegada s’han cobert les necessitats d’ACS. També és recomanable la combinació de la calefacció amb l’escalfament d’aigua de piscines, en existir una complementarietat en les èpoques d’ús de la instal·lació que, d’aquesta forma, pot donar servei tot l’any i reduir els seus terminis d’amortització.

calefaccio.GIF (33808 bytes)


Tornar a: Energia solar tèrmica de baixa temperatura