Captadors solars d’aigua

Aquests tipus de captadors, en els quals el fluid caloportador és aigua, solen necessitar additius anticongelants (normalment un 30% de glicol) que impedeixin la seva congelació en èpoques fredes.

A l’estiu pot donar-se el fenomen anomenat d’estancament quan, degut al desfasament entre el període de consum i el de captació d’energia solar, la temperatura de treball del col·lector assoleixi un valor suficientment elevat com perquè les pèrdues per radiació, conducció i convecció siguin iguals als guanys solars. És a dir, quan el rendiment del col·lector és zero.

En quant a la forma de connexió entre col·lectors, el més habitual és en paral·lel, tot i que per a determinades aplicacions es pot realitzar una connexió en sèrie o combinacions de les dues.

Tipus de captadors solars d’aigua:
Captadors plans vitrificats
Captadors plans sense coberta
Captadors solars de buit

Tornar a: Els captadors solars
Tornar a: Components de la instal·lació

  captadors_solars_aigua.gif (14580 bytes)
Font: ENERGIE SOLAIRE