Captadors solars plans vitrificats

Es tracta de captadors solars d’aigua, plans i amb coberta vidrada. És el tipus de captador més utilitzat als nostres dies. El seu funcionament es basa en l’efecte hivernacle; la radiació solar arriba al captador, travessa la coberta vidrada transparent i és absorbida per la superfície absorbent instal·lada a tal efecte, normalment de color negre. Aquesta superfície capta la radiació solar i la transmet, en forma d’energia tèrmica, al fluid.

Els principals elements que constitueixen un captador solar pla vitrificat són, doncs, la coberta transparent, normalment vidre de 4 mm com a mínim i amb baix contingut en ferro per reduir les pèrdues energètiques, la superfície absorbent o superfície captadora (de coure, alumini o ferro), els tubs de circulació del fluid i un material aïllant, situat en el fons del col·lector i en els laterals, per reduir les pèrdues de calor de  l’absorbidor. Els aïllaments més utilitzats són la fibra de vidre, la llana de roca, l’escuma de poliuretà i el poliestiré expandit.

Finalment, la carcassa és l’element, normalment metàl·lic, que recull tots els components del col·lector, donant-li rigidesa i estanquitat.

Les dimensions dels col·lectors varien entre els 0,5 m2 i els 4 m2, tot i que la gran majoria té una superfície propera als 2 m2 (2x1m, aproximadament), amb un pes d’uns 50 Kg i una capacitat d'entre 1 i 5 litres.

captadors_solars_plans_vitrificats.gif (33142 bytes)

Els altres tipus de captadors solars d’aigua:
Captadors plans sense coberta
Captadors solars de buit

Tornar a: Captadors solars d'aigua

Tornar a: Els captadors solars