Circuits tancats per aplicacions a baixa temperatura

Aquest tipus de sistema està format per dos circuits independents, que mantenen separats el fluid que circula pels captadors i l’aigua destinada al consum. El primer s’anomena circuit primari i el segon circuit secundari. Aquest sistema permet afegir líquids anticongelants a l’aigua del circuit primari, que és escalfada directament pels captadors solars. Un bescanviador de calor permet la transmissió d’energia tèrmica a l’aigua de consum, o fluid del circuit secundari, que transporta aquesta mateixa energia a l’acumulador o dipòsit d’emmagatzematge. De vegades el bescanviador es troba incorporat al mateix dipòsit, en acumuladors de 500 litres com a màxim.

És habitual incorporar dues bombes d’impulsió dels fluids, una a cada circuit, però també hi ha la possibilitat d’utilitzar l'efecte termosifó, sense ajuda de cap bomba d’impulsió en el circuit primari.

L’intercanvi de calor entre els dos fluids es produeix quan la diferència de temperatures entre els circuit primari i secundari és adient, normalment a partir del 5 ºC. Uns termòstats registren aquestes condicions, sent la base de la regulació del funcionament general de la instal·lació.

Com a element independent s’ha d’incorporar també una font energètica auxiliar, que entra en funcionament quan la temperatura de l’aigua de sortida de l’acumulador és inferior als requeriments de consum.

circuits_tancats.gif (20042 bytes)

Tornar a: La tecnologia

L’altre tipus: els circuits oberts
Anar a: els components de la instal·lació