Components de la instal·lació

Els elements bàsics d’una instal·lació solar de baixa temperatura són els captadors o col·lectors solars, el bescanviador de calor, l’acumulador, els elements de regulació i control, un sistema de circulació i un sistema de recolzament.

Tradicionalment es classifiquen en subsistemes depenent de la seva funció:
-El subsistema de captació de l’energia solar.
-El subsistema d’emmagatzematge d’energia.
-El subsistema de distribució i control.

Les característiques d’aquests poden variar en funció de l’ús i del tipus de circuits; es tracta normalment de circuits tancats (amb circuits independents i fluids separats), tot i que també existeixen sistemes més senzills, els anomenats de circuit obert (en els quals l’aigua que circula pel captador solar és l’aigua de consum).

Tornar a :La Tecnologia

  components_installacio.gif (13843 bytes)
Font: ENERGIE SOLAIRE