La inversió inicialment superior de les instal·lacions dels sistemes d’aprofitament tèrmic de l’energia solar queda normalment amortitzada a mig termini gràcies a l’estalvi energètic que suposa, amb més o menys rapidesa depenent de la font convencional que se substitueixi, del context ambiental i de l’ús que se’n faci. Es considera, en termes generals, un període d’amortització que pot oscil·lar de 5 a 15 anys per a ACS, tot i considerant que la despesa corresponent als captadors pot arribar al 40% del cost de instal·lació. Depenent de la qualitat, de la freqüència d’ús i del manteniment, es pot considerar que la vida útil dels captadors està al voltant dels 20 anys, tot i que l’experiència mostra que existeixen instal·lacions que porten 30 anys en funcionament i que es troben en perfecte estat. La rendibilitat d’una instal·lació solar tèrmica per calefacció i producció d’aigua calenta sanitària depèn bàsicament del tant per cent de la despesa energètica a cobrir, de la radiació solar i, naturalment, del tipus d’energia convencional a substituir. Aquests paràmetres son els que determinen el temps d’amortització d’una instal·lació. En tot cas, és important assenyalar que la immensa majoria de les instal·lacions realitzades a Catalunya ha rebut algun tipus de subvenció, sigui de fons de la Comunitat Europea, de l’Estat Espanyol, o bé acollint-se a ajuts a nivell autonòmic o local.

L'estat de la qüestió: El mercat de l'energia solar tèrmica.

Exemples d'instal·lacions més habituals

Són exemples de les aplicacions més habituals que permeten una aproximació als costos i dimensionament, en funció de les característiques de cada instal·lació. Aquestes fitxes han estat realitzades amb la col·laboració d’APERCA (Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya).