1. HABITATGES

303 habitatges (projecte REMMA)
Castelldefels
Instal·lació: ACS + calefacció
Superfície total de captació: 606 m2
Coordinació del projecte: Institut Cerdà
Promoció: Barnafels Eixample
Arquitectura: BCN Cambra Lògica

En el camp dels habitatges plurifamiliars amb producció d’energia centralitzada destaca aquest projecte REMMA, que implica, a més dels 606 m2 de col·lectors solars per a la producció d’aigua calenta i calefacció, la incorporació de sistemes solars passius i de control domòtic. Ha rebut subvencions de la Comissió Europea (Programa Thermie) i del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya.

60 Habitatges H.P.O. de VIMUSA
C. Manuel de Falla. Sabadell
Ajuts Programa REMMA
Sistemes de disseny solar passiu.
Sistema d'aprofitament solar tèrmic per a la producció d'ACS.
Sistema de gestió. Domòtica.

Els Molins - Sitges
Bloc de 18 habitatges amb aparcament en soterrani
1998
Estalvi energètic:70% calefaccció, 80% estalvi d'aigua calenta, renovació d'aire
Criteris de sostenibilitat mediambiental: disseny solar passiu, aigua calenta solar.

El Llimonet
Edifici plurifamiliar de 80 habitatges entre mitjeres
Vilanova i la Geltrú
1998
Estalvi energètic: 55 % calefacció, 80 % estalvi aigua calenta, renovació d'aire
Criteris de sostenibilitat mediambiental:disseny solar passiu, aigua calenta solar, materials ecològics (exempts de pvc) reciclats, facilitat de manteniment, estalvi d'aigua, gestió i control.

6 Blocs d'habitatges a les Vores del Cinturó
Patronat Municipal de l'Habitatge
1- Tiana-Campins
2- Passeig Santa Coloma
3- Vall d'Hebron-Jordà
4- Veciana
5- Hospital Militar
6- Gomis-Terrades
Captadors solars per al pre-escalfament de calefacció i aigua calenta sanitària.

Residencial FÀBRICA NOVA
Vilanova i la Geltrú - Barcelona
Instal·lació solar tèrmica (A.C.S.) comunitària.
Conjunt residencial format per 8 escales i un total de 91 habitatges.
Captadors plans sense coberta (250 m2 en total) integrats arquitectònicament formant la coberta del badalot de l'escala.
Sistema independent per a cada escala, amb 8-10 habitatges cada una.
Cada sistema consta de captació centralitzada i acumulació individual mitjançant dipòsit de pre-escalfament solar (100 l.) en cada habitatge, en sèrie amb caldera instantània de gas que, en cas necessari, calenta l'aigua just fins la temperatura de servei.

Residència d'avis
Sant Quirze de Besora - Osona - Barcelona
Instal·lació solar tèrmica (A.C.S.).
15 captadors plans vitrificats (34,5 m2) en paral·lel integrats a la coberta dels porxos de la galeria.
El sistema comprèn un dipòsit de pre-escalfament de 1.500 litres, connectats en sèrie amb un altre dipòsit de servei de 500 litres, recolzat amb una caldera convencional.

 

2. SECTOR TURÍSTIC

Hotel Edelweis
Arties, Lleida
Instal·lació: ACS + escalfament d’aigua de piscina
Superfície total de captació: 41 m2
Nombre de pannells: 24
Fracció solar prevista: 53 %
Capacitat d’acumulació: 4.800 litres
Tecnologia: LKN

Aquesta instal·lació satisfà la demanda energètica de producció d’ACS i d’escalfament de la piscina coberta de l’hotel, donant prioritat a la primera. El camp de captació es troba situat en uns terrenys propers a l’hotel.

 

3. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

La majoria dels sistemes solars utilitzats en aquest sector van encaminats a la producció d’aigua calenta sanitària i a l’escalfament de l’aigua de piscines. La linealitat del consum d’aigua així com el bon rendiment que s’obté en utilitzar l’energia solar en l’escalfament de l’aigua de piscines fan d’aquest sector un dels més actius i optimistes, ara per ara, en la realització d’instal·lacions.

Centre de Natació Mataró
Mataró, 1992
Instal·lació: ACS + escalfament d’aigua de piscina
Instal·lador: LKN
Enginyeria: Enersoft
Acollida al projecte SUNERGIE, amb Garantia de Resultats Solars (GRS)

Amb 3.600 socis i unes necessitats energètiques anuals de 623,127 kWh l’aportació solar és de 129.982 kWh; En aquesta instal·lació es va aplicar el concepte de Garantia de Resultats Solars (GRS), que fixa una compensació econòmica per al propietari en cas de no assolir la producció prevista. No va ser, però, necessària cap compensació, donat que la producció útil mesurada subministrada per la instal·lació solar tèrmica, uns 750 kWh/m2 (104.500kWh), és notablement superior a la quantitat garantida inicialment, 499 kWh/m2 (70.171 kWh).

Més informació: http://www.icaen.es/icaendee/proj/ciprj26.htm

Centre d’alt rendiment esportiu i per a la Rehabilitació d’Accidentats de Treball (CAR-CMR) de Sant Cugat del Vallès
Sant Cugat del Vallès, 1995
Acollida al projecte SUNERGIE, amb Garantia de Resultats Solars (GRS)
Instal·lació doble:
1) ACS de les dutxes + escalfament de piscina
2) ACS per a 127 habitacions d’esportistes i cuina
Superfície total de captació: 190 m2 .
1) 104 m2
2) 86 m2
Nombre de pannells:
1) 144, en 12 bateries de 12 unitats
2) 120, en 10 bateries de 12 unitats
Temperatures màximes:
1) 26ºC
2) 45ºC

La producció solar prevista és de 118.000KWh/any, la qual cosa permet un estalvi anual proper a 1 milió de pessetes, corresponent a 20.000 litres de gas-oil. Durant el 1996, el seu primer any de funcionament, la producció de les dues instal·lacions ve ser més un 72% superior a la garantida en el contracte de Garantia de Resultats Solars.

Club Natació Terrassa
Terrassa, Vallès Occidental
Instal·lació: ACS + escalfament d’aigua de piscina coberta
Superfície total de captació: 85 m2
Nombre de pannells: 40
Promotor: Ajuntament de Terrassa
Enginyeria i instal·lació solar: Solar Ingeniería 2000, SA

Aquesta piscina té prop d’uns 15.000 usuaris amb unes necessitats tèrmiques totals de 382.800 kWh anuals; l’energia solar produïda és de 79.000 kWh anuals, que permeten estalviar el 16,5 % d’energia necessària per a la producció d’ACS i el 12 % per a climatització de la piscina. El cost de la instal·lació, d’uns 66265 euros, va representar menys de l’1,7 % de la inversió total del projecte.

Polisportiu Municipal del Guinardó
Barcelona
Instal·lació: ACS
Superfície total de captació: 76 m2
Nombre de pannells: 45
Promotor: Ajuntament de Barcelona
Enginyeria i instal·lació solar: LKN i Pelmar SA

L’energia generada és la necessària per a escalfar 5.000 litres d’aigua diaris a 45 º per a ser utilitzada com aigua calenta sanitària. Això implica un estalvi anual de 5.300 m3 de gas natural. El cost de la instal·lació fou de 54216 euros, dels quals 16867 euros corresponen a la despesa originada pels captadors solars.

 

4. INSTAL·LACIONS SANITÀRIES

Centre geriàtric Sant Josep
Barcelona
Superfície de captació: 144 m2.
Instal·lador: LKN
Acollida al projecte SUNERGIE, amb Garantia de Resultats Solars (GRS).
Aquest projecte ha rebut subvencions de la Comunitat Europea, de la Generalitat de Catalunya i del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Des de que es va posar en marxa la instal·lació, el seu funcionament ha cobert prop del 30 % de les necessitats tèrmiques, és a dir 2 punts per sobre del que era inicialment previst (28 %).

Més informació: http://www.icaen.es/icaendee/proj/ciprj23.htm

Hospital psiquiàtric de Salt
Salt, Girona
Instal·lació: ACS
Superfície total de captació: 51 m2
Nombre de pannells: 30
Fracció solar prevista: 57 %
Capacitat d’acumulació: 4.000 litres
Tecnologia: LKN

Acollida al projecte SUNERGIE, amb Garantia de Resultats Solars (GRS). La producció energètica real de la instal·alció durant els primers cinc mesos de seguiment va ser un 10 % superior a l’energia garantitzada per a aquest període.

 

5. ESCOLES

Escoles Bressol de l’Ajuntament de Barcelona
La Mar
Chavorrillos
L’Esquirol
Montserrat
Pau
Bellmunt

Instal·lació: ACS
Superfície unitària de captació: 1,7 m2
Superfície total de captació: 59,5 m2
Nombre de pannells: 35 (6 de mitja per escola)
Promotor: Ajuntament de Barcelona
Enginyeria i instal·lació solar: Ecotècnia i LKN
Projecte finançat per l’Ajuntament de Barcelona, amb ajuts de la Generalitat de Catalunya.

Per a cada escola, l’energia generada és la necessària per escalfar 757 litres /dia d’aigua a 45º per ser usada com aigua calenta sanitària. La despesa total per a la realització d’aquest projecte, que implica la realització de sis instal·lacions solars a sis escoles bressol diferentes va ser de 58298,17 euros, dels quals 42070,85 euros corresponen a les infrastructures necessàries i 16227,3 euros als col·lectors solars.

CEIP Sant Martí
Torrelles de Llobregat
Estalvi energètic: 32% calefacció
Criteris de sostenibilitat mediambiental:Guanys directes i sobreaïllament

Escola Pública Macià Companys
Agramunt
1988-93
Estalvi energètic: 62 % calefacció i renovació d'aire
Criteris de sostenibilitat mediambiental:Sistema solar acústic ventilat en rehabilitació


CEIP "CAN FALGUERA"
Lloc: Sant Feliu de Llobregat
Instal·lació solar tèrmica (A.C.S.) y fotovoltaica connectada a la xarxa.
Instal·lació: T.F.M. Teulades i Façanes Multifuncionals

 

Més informació: http://www.icaen.es/icaendee/proj/ciprd.htm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Centre de natació
Mataró

 

 

 

 


CAR - CMR
Sant Cugat del Vallès

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Poliesportiu Municipal
Guinardó

 

 

 

 


Centre geriàtric Sant Josep
Barcelona