T2
HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, Puigcerdà
producció d'aigua calenta sanitària (ACS) i calefacció

 

Dades identificatives
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Ocupació: 4 persones
 • Utilització: Tot l’any
 • Energia convencional: Gas-oil
 • Demanda energètica considerada: Producció d’aigua calenta sanitària i calefacció
 • Superfície a calefactar: 190 m2
 • Sistema convencional emprat : Calderes i terra radiant
 • Rendiment del sistema convencional: 65%
 • Dades climàtiques: Puigcerdà ( Atlas de radiació solar )
 • Temperatura de consum de l’aigua calenta: 45ºC
 • Consum d’aigua calenta sanitària: 150 litres/dia. 55m3/ any

 

 Dades generals de la instal·lació solar proposada
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Camp de captació:
     Tipus de captador: Pla amb coberta de vidre
     Superfície: 20 m²
     Orientació: Sud
     Inclinació: 60º
 • Volum d’acumulació solar : 200 litres
 • Sistema de regulació: Termòstat diferencial
 • Líquid del circuit primari: Aigua amb anticongelant
 • Sistema de calefacció solar: Terra radiant

Possible esquema de la instal·lació solar
esquema1.gif (6121 bytes)

 

 Balanç energètic
the_pixel.gif (47 bytes)
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Necessitats: 41.234 kWh/any
   
 • Producció energètica del sistema solar:
  12.627 kWh/any
   
 • Fracció solar total anual: 31%
   
 • Fracció solar a l’estiu:
  100% de les necessitats d’aigua calenta sanitària
the_pixel.gif (47 bytes) esquema2.gif (3781 bytes)

 

 Valoració i viabilitat de la instal·lació solar
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Cost:
     
  Sistema de captació: 8714,68 €
     Acumulació: 913,54 €
     Electricitat i regulació: 438,74 €
     Total: 10066,96 € (IVA no inclòs)
   
 • Subvencions
   
 • Energia no renovable estalviada: 19.426 kWh/any
 • Estalvi anual: 713,37 € /any (IVA no inclòs)
 • Manteniment:
     Neteja i inspeccions visuals per part de l'usuari.
     
  Manteniment especialitzat: 120,20 € /any
 • Reducció de les emissions de CO2: 5,1 Tones/any
 • Vida útil estimada de la instal·lació: 20 anys

 

Altres
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Principals normatives aplicables: Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios ( RITE )
 • Garanties: 3 anys de garantia de materials i instal·lació

 

 Fotografia d'una instal·lació tipus
the_pixel.gif (47 bytes)

casa de salud-gral..gif (47861 bytes)

 

Actualització : Desembre 2002

Enrera