T3
EDIFICI DE 20 HABITATGES, Barcelona
producció d'aigua calenta sanitària (ACS)

 

Dades identificatives
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Ocupació mitja: 4 persones/habitatge
 • Percentatge d’ocupació:
     60% durant el mes d’agost
     90% als mesos de juliol i setembre
     100 % la resta de l’any
 • Energia convencional: Gas Natural – Tarifa D3
 • Demanda energètica considerada: Producció d’aigua calenta sanitària
 • Sistema convencional emprat: Sistema centralitzat de producció d’aigua calenta amb calderes i acumulació.
 • Rendiment global del sistema convencional : 70%
 • Dades climàtiques : Barcelona ( Atlas de radiació solar )
 • Temperatura de consum de l’aigua calenta : 45 ºC
 • Consum d’aigua calenta sanitària : 839 m³ / any
     1.600 litres/dia durant el mes d’agost
     2.200 als mesos de juliol i setembre
     2.400 la resta de l’any

 

 Dades generals de la instal·lació solar proposada
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Camp de captació:
     Tipus de captador: Pla amb coberta de vidre
     Superfície: 25 m²
     Orientació: Sud
     Inclinació: 45º
 • Acumulació:
     Volum total: 2.000 litres.
     Un dipòsit amb bescanviador intern
 • Sistema de regulació: Termòstat diferencial
 • Líquid del circuit primari: Aigua amb anticongelant

 

Possible esquema de la instal·lació solar
esquema1.gif (7481 bytes)

 

 Balanç energètic
the_pixel.gif (47 bytes)
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Necessitats energètiques d’aigua calenta sanitària:
  28.015 kWh/any
   
 • Producció energètica del sistema solar:
  17.265 kWh/any
   
 • Fracció solar total anual: 62%
the_pixel.gif (47 bytes) esquema2.gif (4557 bytes)

 

 Valoració i viabilitat de la instal·lació solar
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Cost:
     
  Captació: 7512,65 €
     Acumulació-bescanvi: 3750,32 €
     Electricitat i regulació: 841,42 €
     Total: 12104,39 € (IVA no inclòs)
   
 • Subvencions
   
 • Energia no renovable estalviada: 24.664 kWh/any
 • Estalvi anual: 479,39 € /any (IVA no inclòs)
 • Manteniment:
     Neteja i inspeccions visuals per part de l'usuari.
     
  Manteniment especialitzat: 360,61 € /any
 • Reducció de les emissions de CO2: 12,5 Tones/any
 • Vida útil estimada de la instal·lació: 20 anys

 

Altres
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Principals Normatives:
 • Garanties: 3 anys de garantia de materials i instal·lació

 

 Fotografia d'una instal·lació tipus
the_pixel.gif (47 bytes)

t3.gif (57875 bytes)

 

Actualització : Desembre 2002

Enrera