T5
PISCINA COBERTA, Manresa
producció d'aigua calenta sanitària (ACS)
escalfament de l’aigua del vas de la piscina

 

Dades identificatives
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Dimensions del vas de la piscina: 25 x 12,5 x 2 m
 • Nivell d’ús: 3.000 persones/setmana durant tot l’any
 • Altres característiques :
     Temperatura de la piscina: 25 ºC
     Temperatura ambient: 27 ºC
     Humitat relativa: 65%
     Període d’utilització: 15 hores/dia
     Sense manta tèrmica
 • Energia convencional: Gas Natural – Tarifa C3
 • Demanda energètica considerada: Producció d’aigua calenta sanitària i escalfament de piscina
 • Sistema convencional emprat:
     Recuperació de calor de la bomba de calor deshumectadora i calderes per a l’escalfament de l’aigua del vas
     Calderes i acumulació per a la producció d’aigua calenta sanitària
 • Rendiment del sistema d’escalfament amb calderes: 70%
 • Dades climàtiques: Manresa (Atlas de radiació solar)
 • Temperatura de consum de l’aigua calenta: 45ºC
 • Consum d’aigua calenta sanitària: 4.700 m³ / any; 13.000 litres/dia (30 litres/persona/dia)

 

 Dades generals de la instal·lació solar proposada
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Camp de captació.
     Tipus de captador: Pla amb coberta de vidre
     Superfície: 170 m²
     Orientació: Sud.
     Inclinació: 45º
 • Acumulació.
     Volum total: 12.000 litres.
     Dos dipòsits de 6.000 litres
     Connexió: Sèrie
 • Bescanviador: Plaques
 • Sistema de regulació: Sonda de insolació i termòstat diferencial
 • Líquid del circuit primari: Aigua amb anticongelant
 • Monitorització: Sistema de telecontrol

 

Possible esquema de la instal·lació solar
esquema1.gif (9418 bytes)

 

 Balanç energètic
the_pixel.gif (47 bytes)
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Necessitats energètiques per l‘escalfament del vas de la piscina i la producció d’aigua calenta sanitària:
  262 709 kWh/any
   
 • Producció energètica del sistema solar:
  117.898 kWh/any
   
 • Fracció solar total anual: 45%
the_pixel.gif (47 bytes) esquema2.gif (4208 bytes)

 

 Valoració i viabilitat de la instal·lació solar
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Cost:
     
  Captació: 62505,26 €
     Acumulació-bescanvi: 15968,89 €
     Electricitat i regulació: 1586,67 €
     Monitorització: 4026,78 €
     Total: 84087,60 € (IVA no inclòs)
   
 • Subvencions
   
 • Energia no renovable estalviada: 168.426 kWh/any
 • Estalvi anual: 3218,98 € /any (IVA no inclòs)
 • Reducció de les emissions de CO2: 27,0 Tones/any
 • Manteniment:
     Neteja i inspeccions visuals per part de l'usuari.
     
  Manteniment especialitzat i seguiment por telecontrol: 937,58 € /any
 • Vida útil estimada de la instal·lació: 20 anys

 

Altres
the_pixel.gif (47 bytes)
 • Principals Normatives aplicables: Reglamento de Instalaciones Tèrmicas en Edificios (RITE)
 • Garanties: 3 anys de garantia de materials i instal·lació.

 

 Fotografia d'una instal·lació tipus
the_pixel.gif (47 bytes)

montmélian-detalle.gif (50233 bytes)

 

Actualització : Desembre 2002

Enrera