Garantia de Resultats Solars (GRS)

El concepte de garantia de resultats va néixer a França a finals dels anys vuitanta amb l’objectiu de difondre la tecnologia solar tèrmica entre els promotors d’instal·lacions col·lectives. Es tracta d’una fórmula desenvolupada pels professionals del sector a fi i efecte que el propietari d’una instal·lació col·lectiva tingui garantida una producció energètica determinada.

Mitjançant un contracte, s’assegura a l’usuari un subministrament anual mínim d’energia d’origen solar durant els 3 primers anys. En cas d’obtenció d’uns resultats inferiors als garantits, el propietari de la instal·lació rep una compensació econòmica per part de l’enginyeria, l’instal·lador, el subministrador i el fabricant dels captadors solars, que és equivalent al dèficit energètic registrat, valorat al preu de l’energia substituïda.

Durant tot el període de vigència de la Garantia de Resultats Solars el funcionament de la instal·lació és controlat telefònicament. Això permet, a més de conèixer la producció solar real diària, detectar i reparar les possibles anomalies de funcionament.

La primera instal·lació solar on es va aplicar la GRS va ser la de l’hospital de Castres (1988) al Sud de França. Posteriorment, l’experiència obtinguda en altres instal·lacions realitzades a França i Espanya motivà la creació de l’Agrupació Europea d’Interès Econòmic SUNERGIE, constituïda per industrials i enginyeries de França, Itàlia i Espanya. Aquesta agrupació va promoure al 1991, sota el marc del Programa THERMIE de la Unió Europea, la primera acció de disseminació d’instal·lacions solars amb GRS en el Sud d’Europa, que s’ha anat repetint al llarg dels anys.

A Catalunya hi ha 5 instal·lacions solars tèrmiques amb GRS realitzades en el marc del programa SUNERGIE:
-Centre de Natació Mataró.
-Centre geriàtric Sant Josep.
-Centre d’alt rendiment esportiu i per a la Rehabilitació d’Accidentats de Treball (CAR-CMR) de Sant Cugat del Vallès (2 instal·lacions).
-Hospital Psiquiàtric de Salt.

Tornar a: Manteniment i gestió