Impacte ambiental

El principal avantatge de l’energia solar tèrmica es basa en la seva capacitat per cobrir part de les necessitats energètiques d’un edifici sense utilitzar recursos naturals esgotables, com són els combustibles fòssils. A més, la seva utilització contribueix a evitar el procés d’escalfament de la Terra, produït com a conseqüència directa de l’efecte hivernacle, fenomen accentuat en els últims anys degut a la gran quantitat d’emissions de CO2 a l’atmosfera a partir de la combustió de fonts energètiques convencionals. A títol d’exemple, la producció de l’aigua calenta sanitària per a una família de quatre persones mitjançant una instal·lació solar tèrmica (amb aproximadament uns 2m2 de col·lector) evitaria l’emissió a l’atmosfera d’una Tona de CO2 cada any.  A l’entorn urbà, on la contaminació atmosfèrica es deguda sobre tot a les emissions dels automòbils i a les instal·lacions tèrmiques domèstiques, els beneficis derivats de la utilització de l’energia solar tenen especial rellevància.

La utilització de l’energia solar produeix un impacte mínim i reversible sobre l’entorn immediat i desapareix quan ho fa la pròpia instal·lació. El major impacte és el visual, tot i que es pot reduir i fins i tot anul·lar si el projecte arquitectònic contempla des del seu principi la inclusió d’una instal·lació d’aquestes característiques, aconseguint elements més integrats que, fins i tot, substitueixin els propis elements constructius. Un exemple clar d'això és un tipus de captador solar pla sense coberta, anomenat coberta solar, que substitueix constructivament la teulada de l'edifici. El menor rendiment d'aquest captador respecte els captadors plans vitrificats es compensa amb la possibilitat d'incloure una major superfície de captació. El futur de l'energia solar tèrmica està en aconseguir una major integració en els edificis amb actuacions d'aquests tipus.

Tornar a :La Tecnologia

  impacte1.gif (13689 bytes)
impacte2.gif (12064 bytes)
Font: ENERGIE SOLAIRE