Manteniment i gestió

En una instal·lació solar s’han de realitzar uns mínims treballs de manteniment, similars als necessaris en una instal·lació convencional. Les operacions de manteniment preventiu i de reparació són portades a terme per l’instal·lador: comprovació de la densitat de l’aigua, proves de pressió, etc. L’usuari, per la seva part, pot realitzar les operacions més senzilles i freqüents (com la neteja externa dels col·lectors), així com les de vigilància i control (deformacions, degradacions, corrosions, fuites).

Els principals problemes que es poden presentar són els derivats de la qualitat de l’aigua i de les condicions climàtiques i microclimàtiques de l’indret. Per aquesta raó és especialment important la neteja dels intercanviadors i acumuladors (una vegada cada 3-5 anys en funció de la duresa de l’aigua), ja que són els components de la instal·lació que reben l’aportació contínua d’aigua de la xarxa i estan sotmesos a canvis de temperatura. El problema de la qualitat de l’aigua pot afectar als col·lectors integrats en sistemes de circuit obert, mentre que les instal·lacions de circuit tancat poden emprar aigua convenientment tractada ja que no és la mateixa que la de consum.

La gestió de l’energia solar obtinguda i, en general, de tota la instal·lació, és cabdal pel seu bon funcionament. Donat que en l’energia solar tèrmica els principals estalvis energètics i econòmics es donen en instal·lacions col·lectives, el repartiment equitatiu entre els usuaris obliga a la incorporació d’aparells de mesura, be d’energia, be de consum d’aigua. L’elecció dependrà de la tipologia de distribució utilitzada: acumulació individual o col·lectiva, tant en el cas de l’ACS com en el cas de calefacció.

Per tal de facilitar la incorporació de sistemes solars tèrmics als edificis, s’ha desenvolupat la fórmula anomenada de Garantia de Resultats Solars (GRS) que simplifica la gestió posterior de l’energia i assegura uns resultats mínims d’explotació.

Tornar a: La Tecnologia