El mercat de l’energia solar tèrmica

Es tracta d’un mercat jove, que va començar el seu desenvolupament a Catalunya a principis de la dècada dels setanta amb usuaris individuals dels sectors domèstic i residencial, i que s’amplià després a instal·lacions col·lectives de gran capacitat. El període de major creixement s’experimentà a principis dels anys vuitanta, moment en que es crearen la majoria d’empreses del sector. A Catalunya es tracta encara d’un mercat en termes generals irregular, que ha estat afectat per les successives variacions del preu de l’energia convencional al llarg del temps i que fins al moment no ha generat volums d’ocupació significatius. Considerat el mercat de la Unió Europea globalment, es troben diferencies significatives d’una regió a una altra i amb el propi mercat espanyol i català .

Si bé en un primer moment la majoria dels sistemes solars van ser instal·lats amb posterioritat a la construcció o superposats a instal·lacions convencionals, la tendència actual, orientada en bona mesura a grans instal·lacions, inclouen la seva incorporació en la fase de projecte. Això permet l’optimització i la millora de les instal·lacions, tant pel que fa al seu funcionament com a la seva rendibilitat econòmica, al mateix temps que implica, necessàriament, a la figura de l’arquitecte, que haurà de considerar com les qüestions que es deriven de la integració d’aquesta tecnologia afecten al projecte en la seva redacció i execució.

Les previsions de futur indiquen un desenvolupament en la línia de les aplicacions principals ja conegudes, és a dir: la producció d’aigua calenta sanitària, la calefacció i refrigeració i l’escalfament de l’aigua de piscines.

Tornar a: Costos i Dimensionament