El mercat a Espanya i Catalunya

Fins fa poc, els problemes de la qualitat de les primeres instal·lacions, la manca d’instal·ladors experimentats, la inexistència d’una normativa i d’incentius clars, així com l’escassa conscienciació de la població respecte els problemes mediambientals, han limitat el desenvolupament d’aquesta tecnologia a l’Estat Espanyol. Aquest fet és paradoxal si considerem les condicions de temperatura i de radiació solar, molt favorables per a l’aprofitament de l’energia provinent del sol, que es donen tant a Catalunya (veure l’Atlas de radiació solar a Catalunya) com al conjunt de la península i a les regions del sud de França, on el mercat es troba encara també en fase de desenvolupament.
A la fi del 1997, la superfície de captadors instal·lada a Espanya era d’uns 320.000 m2, la major part de les instal·lacions realitzades a principis dels anys 80. Els darrers anys s’han dut a terme nombroses instal·lacions, la majoria de caràcter domèstic, la qual cosa implica una superfície relativament baixa de captació. La superfície a Catalunya s’estima en uns 40.000 m2 i la producció anual d’energia per escalfament d’aigua sanitària i calefacció d’uns 30.000 MWh, que equival a unes 2.700 TEP.

mer_e_c.jpg (155796 bytes)


Tot i que problemes com l’absència de manteniment de les instal·lacions, la manca de difusió i informació tècnica, la necessària inversió inicial i les dificultats de finançament detectats fins al present han entorpit un possible desenvolupament més ràpid, és d’esperar, si es compleixen les millors perspectives i és fan efectius els incentius, que el mercat català assoleixi en un futur el nivell de maduresa que alguns països europeus tenen. En aquest sentit, resulta interessant valorar el mercat de la Unió Europea en el seu conjunt.

Tornar a: El mercat de l'energia solar tèrmica
Tornar a: Costos i dimensionament