Refrigeració per absorció

La màquina d’absorció, que es basa en el cicle d’evaporació-condensació de determinades substàncies químiques, es composa de quatre elements: evaporador, absorbidor, generador (també anomenat separador), i condensador, i utilitza normalment una barreja d’aigua i bromur de liti (en diverses concentracions a cada element del cicle).

L’evaporador és un recinte tancat que treballa a baixes pressions properes a les del buit (0,01 bars), en el que la substància refrigerant (l’aigua) s’introdueix en fase líquida i s’evapora prenent calor de l’aigua de circuit de refrigeració de l’edifici. Aquesta aigua del circuit de refrigeració entra a l’evaporador a temperatures de 12-15 ºC i en surt a 3-7 ºC.

Posteriorment la substància refrigerant evaporada es barreja i condensa a l’absorbidor amb bromur de liti. Aquesta barreja en fase líquida és bombejada cap al generador.

Al generador es fa servir una font de calor externa (normalment mitjançant un bescanviador de calor amb aigua a 90-100 ºC, que pot provenir d’un sistema solar tèrmic amb captadors de buit, per exemple) per tornar a separar l’aigua del bromur de liti.

Finalment, l’aigua obtinguda al generador passa al condensador on, a baixes pressions (uns 0,1 bars) cedeix temperatura i s’obté pura en fase líquida per tancar el cicle d’evaporació-condensació.

Altres màquines d’absorció existents utilitzen amoníac i aigua en lloc d’aigua-bromur de liti. En aquests casos, l’amoníac actua com a substància refrigerant.

refrigeracio_absorcio.gif (29275 bytes)

Tornar a: Refrigeració