Refrigeració

Com en el cas de la calefacció, l’aplicació de criteris de disseny solar passiu millora considerablement el comportament dels edificis en períodes estivals.
L’aplicació de sistemes solars actius en la refrigeració de locals es realitza normalment aprofitant la instal·lació realitzada per a calefacció per terra radiant. En un equip autònom de fred es genera aigua freda (15-20 ºC) mitjançant un
procés d'absorció que utilitza l'energia solar tèrmica com a font calenta al generador. L'aigua freda generada es fa circular sota terra mitjançant un sistema de tubs. Així s’obté una disminució de la temperatura del terra (al voltant dels 20-22 ºC) que, per convecció, farà disminuir la de l’aire de l'ambient. L’efecte produït també consistirà en una disminució de la temperatura en la resta de superfícies.
Tanmateix, la reducció de la temperatura de l’aire determina un augment de la seva humitat relativa, sent normalment necessària una deshumidificació per mantenir-la dintre dels valors fisiològics normals (55-65%). A més a més, el refredament d’una superfície per sota del punt de rosada de l’aire ambient, provoca la condensació del vapor que conté. El punt de rosada és extremadament variable i depèn de la temperatura i la humitat relativa de l’aire. Per tant, per la instal·lació ha de circular aigua refredada a una temperatura compatible amb les condicions higrotèrmiques de l’aire ambiental, a fi d’evitar condensacions sobre la superfície del terra. La col·locació d’una barrera de vapor entre la capa de morter que envolta els tubs i l’aïllant tèrmic inferior, evita el traspàs de les eventuals condensacions al forjat de suport.
En aquest tipus d’instal·lació, és especialment important incorporar un acurat sistema de regulació i control. També cal dir que, tot i admetre diversos tipus de paviment, les majors prestacions s’obtenen amb sòls ceràmics.

Cal dir que l'aplicació de la refrigeració amb energia solar és encara incipient, i que les instal·lacions d'aquest tipus que s'han realitzat arreu d'Europa tenen un caràcter demostratiu. Malgrat això, es tracta d'una aplicació amb un enorme potencial, especialment als països del Sud d'Europa.

Cal recordar que, a més de la calefacció i refrigeració de locals, les altres aplicacions de l’energia solar tèrmica són l’aigua calenta sanitària i l’escalfament de l’aigua de piscines.

refrigeracio_grafic1.gif (16642 bytes)


Tornar a: Energia solar tèrmica de baixa temperatura