Subsistema de distribució i control

En una instal·lació solar, la distribució de l’energia als punts de consum és igual a la d’una instal·lació convencional. És a dir, s’han d’incloure elements com vasos d’expansió, per preveure l’efecte de dilatació de l’aigua o sobrepressions dintre dels circuits, purgadors, per eliminar l’aire contingut en les canonades (sobre tot en els punts alts) i vàlvules, de regulació de cabal i de seguretat. S’ha de tenir, en tot cas, especial cura en el disseny de les canonades, per tal de minimitzar les pèrdues energètiques: limitar la seva longitud, aïllar-les, preveure junts de dilatació, etc. En les instal·lacions d'A.C.S. és aconsellable incorporar circuits de retorn de l’aigua calenta, ja que suposen un estalvi d’aigua i energia al facilitar aigua calenta immediata a l'obrir l’aixeta en el punt de consum.

Gairebé totes les instal·lacions d’energia solar tèrmica necessiten un sistema de recolzament energètic convencional, sent les característiques de la demanda les que determinen el tipus idoni a utilitzar. En tots els casos és necessària la incorporació d’un sistema de control adequat que gestioni correctament la instal·lació i minimitzi l’aportació del sistema de recolzament. És recomanable que els equips de control siguin senzills, amb un grau d’automatització suficient per evitar la supervisió constant de l’usuari. Les sondes de temperatura a l’acumulador i a la sortida dels captadors són indispensables per posar en marxa les bombes de circulació del fluid caloportador i per activar el subministrament energètic de recolzament en cas de necessitat. Els equips més sofisticats donen informació sobre l’estat general de la instal·lació, podent-se gestionar el seu funcionament a distància i sent capaços d’alertar sobre possibles problemes de sobreescalfament, pèrdues, etc.

Tornar a: Components de la instal·lació
Els altres subsistemes:
subsistema de captació

subsistema d’emmagatzematge.

 
Font: ICAEN