segones.GIF (14736 bytes)

Les energies renovables: un repte per a l’arquitectura del segle XXI
Albert Mitjà i Sarvisé
Director General d’Energia i Mines
Director General de l’Institut Català d’Energia (ICAEN)

 

Un dels principals reptes de la nostra societat és gaudir dels avantatges del progrés i estendre’ls arreu del món sense comprometre el nostre futur i fent possible un desenvolupament sostingut en el temps. La tecnologia ha de ser un estri al servei de l’home que faci possible gaudir de les noves possibilitats que ens ofereix el futur respectant el nostre entorn natural. És el nostre deure, doncs, promoure aquelles tecnologies que ens poden permetre viure millor ara i demà, i que permetin que les generacions futures puguin gaudir de les mateixes oportunitats que nosaltres.

A Catalunya, els edificis consumeixen anualment uns 2.700 milers de teps (tones equivalents de petroli), el que representa el 26% del consum d’energia final. Aquest consum d’energia als edificis creix de forma continuada degut a l’augment en les exigències de confort de la nostra societat. Entre el 1980 i el 1995, el consum d’energia als edificis ha crescut més d’un 40% a Catalunya.

Els arquitectes, constructors i tots aquells que participen en la planificació, disseny i desenvolupament d’edificis juguen un paper fonamental en l’objectiu de racionalitzar el consum d’energia en aquest sector.

Els nous conceptes arquitectònics i el disseny mediambientalment conscient han de tenir com a un dels seus objectius principals la reducció del consum d’energia dels edificis, sense comprometre els nivells de confort a què aspirem. Aquest disseny sostenible ha de tenir en compte, a més, les particularitats climàtiques de cada emplaçament, adaptant l’edifici al clima i no a l’inrevés.

Les energies renovables aplicades a l’edificació representen un pas més endavant, ja que els edificis no només estalvien energia, sinó que fins i tot en produeixen (en forma de calor i electricitat) sense contaminar el medi ambient i a partir de fonts inesgotables com el Sol, el vent, els moviments d’aigua o la calor de la Terra. Cal buscar noves formes d’integració de les energies renovables, noves tecnologies i nous conceptes que ens facin canviar la visió de l’edificació, de consumidora de recursos a part integrada de la societat sostenible que desitgem.

Amb edificis productors de part o tota l’energia que consumeixen, aconseguirem la desitjada combinació entre confort, qualitat de vida i respecte pel medi ambient.

L’any 1995 la producció energètica amb fonts d’energia renovable a Catalunya va ser d’un milió de teps, xifra que equival al 5,7% del consum d’energia primària a Catalunya. Des del punt de vista ambiental, aquesta producció evita l’emissió d’unes 3,5 milions de tones de CO2.

El Llibre Blanc de les Energies Renovables, publicat per la Comissió Europea al 1997, planteja l’objectiu comú de tots els països comunitaris de satisfer el 12% de la demanda d’energia primària amb energies renovables al 2010. Aquest objectiu, que va ser recollit per l’Estat Espanyol a la nova llei del sector elèctric a finals de 1997, és l’horitzó que ha de guiar les nostres passes els propers anys, amb una sèrie d’actuacions i plans d’acció que permetin la plena integració de les energies renovables en el nostre sistema energètic.

Tampoc cal oblidar el compromís europeu adquirit a la Cimera de Kyoto, on Europa es va comprometre a reduir les seves emissions antropogèniques de CO2 en un 8% l’any 2010, prenent com a referència els valors d’emissions al 1990. Les energies renovables han de jugar un paper predominant en aquest compromís de reducció d’emissions.

L’arquitectura del segle XXI ha de ser una clara aliada del respecte al medi ambient i la qualitat de vida, contribuint a la sostenibilitat de la nostra societat. Per aconseguir-ho, cal que tots els sectors implicats en l’edificació disposin d’informació accessible, verídica i segura sobre les possibilitats que ens ofereixen les energies renovables.

Aquest curs, juntament amb l’elaboració d’una pàgina a internet sobre energies renovables per a arquitectes, forma part de les activitats d’un projecte, cofinançat pel programa ALTENER de la Comissió Europea, que pretén posar a l’abast dels arquitectes totes les eines que puguin necessitar per incorporar aquestes noves tecnologies als seus projectes futurs.

Tornar a Presentacions institucionals
Tornar a SIMPOSI