segones.GIF (14736 bytes)
Planta tèrmica de biomassa per  a calefacció de districte a Cuéllar (Segovia)
Gonzalo Bobillo
Arquitecte assessor. Ajuntament de Cuéllar.
 

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Autor del Projecte : GHESA Ingeniería y Tecnología, S.A., Blas de la Rosa (Director del Projecte).
Promotor : Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) i Ajuntament de la vil·la de Cuéllar.
Autoritzacions administratives : Tràmit d’interès social davant la Comisión Provincial de Urbanismo de Segòvia i la Comisión Provincial de Actividades Clasificadas.
Execució : HEYMO Ingeniería y Moncobra Proyectos y Montajes.
Direcció d’Obra : Salvador Soler González. Enginyer de l’ ICAI.
Inversió : 190.000.000 pessetes.

CUÉLLAR

La vila de Cuéllar està situada al nord-est de la província de Segòvia, molt pròxima al límit de la de Valladolid. Posseeix una població empadronada de 9.200 habitants i un nombre d’habitatges proper als 3.000. És cap de la comunitat de ‘Villa y Tierra Antigua de Cuéllar’, mancomunitat d’origen medieval que engloba 36 pobles de la comarca.

Vinculada a l’extensa massa forestal que l’envolta, Cuéllar ha estat tradicionalment lligada a la pineda fonamentalment a través de les indústries de la resina i de la fusta.

1.gif (24097 bytes)
 

ESPERIT I IMPLANTACIÓ

El projecte de calefacció i aigua centralitzada de Cuéllar (Segòvia) permet d’usar diferents tipus de biomassa com a combustibles per a una central tèrmica, en la qual s’escalfarà aigua per distribuir-la posteriorment als usuaris a través d'un sistema de doble canonada preaïllada.

La xarxa ha estat dissenyada per a l’àrea urbana situada al sud de Cuéllar i actualment cobreix el subministrament de tretze habitatges unifamiliars, cinc cooperatives d’habitatges, un centre social, un col·legi i un polisportiu.

La central tèrmica s’ha ubicat en terreny classificat com a no urbanitzable comú, a tan sols 2.000 metres del punt de consum més llunyà. El seu dimensionat fa factible la incorporació de nous usuaris.

2.gif (60487 bytes)
 

COMBUSTIBLE

El projecte s’emmarca pels seus promotors dins de l’objectiu de diversificació de les fonts d’energia a Espanya, entre les quals s’inclou la substitució de combustibles fòssils per combustibles alternatius, com la biomassa residual.

Aquest tipus de material es caracteritza per la seva varietat, dispersió, humitat i heterogeneïtat. Es compon fonamentalment dels següents elements:

Residus d’intervencions relacionades amb la pineda i amb la muntanya
Escorces
Branques gruixudes
Branquillons
Copes, formades per la part final de la fusta i, segons l’espècie, nombroses branques de diferent gruix
Closques de pinya

Els terrenys dels quals s’obtindria la biomassa residual, serien els propis de l’Ajuntament, de la Comunitat de ‘Villa y Tierra Antigua de Cuéllar’ i de les muntanyes particulars.

 

3.gif (40424 bytes)
 

INSTAL·LACIÓ

La instal·lació consta dels següents elements principals:

CENTRAL DE CALEFACCIÓ

Inclou els següents elements:

Sitja d’emmagatzematge de 100 m3 de capacitat i sistema d’alimentació de combustible.

Caldera principal aquotubular per a la producció d’aigua calenta, de 4.500.000 kcal/h, amb cambra de combustió de graella mòbil i multicicló depurador de fums amb recuperador de calor.

Caldera auxiliar aquotubular per a la producció d’aigua calenta, de 600.000 kcal/h, amb cambra de combustió de graella mòbil i multicicló depurador de fums amb recuperador de calor.

Grups de motobombes per a la circulació de l’aigua calenta a les calderes i al circuit.

Transformador elèctric, dipòsit d’expansió, sistema de control i altres elements auxiliars.

4.gif (12730 bytes)
 
  1. XARXA DE DISTRIBUCIÓ
  2. La xarxa de distribució interconnexiona la central de calefacció amb els centres de consumidors. La xarxa es compon d’una doble canonada preaïllada d’acer al carboni amb aïllament de poliuretà i protecció mecànica exterior de polietilè d’alta densitat. La canonada discorre soterrada en una rasa, a aproximadament un metre de profunditat, i incorpora els elements de dilatació, tall i complements necessaris.

  3. CONNEXIÓ AMB ELS USUARIS

A cada centre de consum es disposa d’un a dos bescanviadors en paral·lel amb els actuals sistemes de generació i, segons els casos, d’un acumulador d’aigua calenta sanitària. Addicionalment s’incorporen vàlvules de tall, regulació, elements de control, interconnexions i altres elements necessaris.

 

FUNCIONAMENT

La biomassa arriba a la planta en camions, que la dipositen a la sitja de 100 m3 de capacitat, cosa que suposa una autonomia de dos dies i un consum de 13 Tm diàries. De la sitja cau el combustible a unes cintes per l’acció dels impulsadors hidràulics que se situen a la base d’aquella. Aquestes cintes són les que condueixen el combustible fins a les tremuges d’alimentació de la caldera.

A la caldera s’hi escalfa l’aigua que circula pels serpentins disposats en sèrie. L’aigua surt de la central a una temperatura de 95º, essent impulsada per la bomba al llarg de la xarxa de distribució que recorre els punts de consum, la longitud de la qual és de 2 quilòmetres.

Als mesos d’hivern, en què es presta el servei de calefacció i d’aigua calenta, opera la caldera principal, mentre que a l’estiu, durant el qual tan sols és necessari proporcionar aigua calenta als usuaris, opera la caldera auxiliar i la xarxa treballa amb un cabal inferior.

Als punts de consum, l’aigua cedeix, a través del bescanviador de calor, l’energia necessària per proporcionar al circuit secundari del consumidor el proveïment de calefacció i, quan s’escaigui, d’aigua calenta sanitària. Un cop cedida aquesta calor i ja amb una temperatura inferior, l’aigua retorna a la planta mitjançant la canonada de retorn, que discorre paral·lela a la d’anada.

5.gif (25296 bytes)
 

RESULTATS PRETESOS

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA MASSA DE PINEDES

El combustible descrit procedirà, fonamentalment, de la pineda. D’ella en sortiran els residus o productes de labors de tala, poda i neteja.

La retirada de residus semblants evitarà la propagació de plagues i, en bona mesura, la producció i propagació d’incendis. La seva recollida representa, per tant, el benefici indicat al qual s’ha d’afegir el fet que una muntanya neta augmenta la producció vegetal, o sigui, millora la fixació de CO2.

Un altre aspecte important seria la reforestació de diferents àrees, amb els beneficis inherents de retenció d’aigua pel terreny, la disminució de l’erosió i la possibilitat d’una major utilització dels boscos.

La realització de treballs de neteja que facin desaparèixer els residus originats per tasques de desbrossament, talls, etc., presenta un seguit d’avantatges:

Disminució del risc d’incendis forestals

Afavoriment de la regeneració de la massa forestal

Facilitació i promoció de les tasques de reforestació, tant naturals com artificials

Millora de la qualitat de les espècies afectades

Disminució del risc de plagues i de la seva propagació

Estimulació del creixement de l’arbrat.

Facilitació dels desplaçaments per la pineda

Increment de la capacitat d’aprofitament

Augment i millora de l’hàbitat de cert tipus de fauna silvestre

Capacitació de la utilització recreativa

 

CONTAMINACIÓ

La característica més important de la utilització de la biomassa com a font d’energia és la relativa a l’emissió de CO2. Ja que la biomassa prové del resultat de la fotosíntesi, el CO2 emès per la seva combustió retorna a l’atmosfera, contràriament a la combustió de combustibles fòssils, que alliberen quantitats de CO2 que ja no pertanyien al cicle atmosfèric, produint un augment d’aquell a l’atmosfera.

Així doncs, la substitució de combustibles fòssils per biomassa forestal produirà un efecte beneficiós en no augmentar en la quantia corresponent el contingut de CO2 de la atmosfera, sense incrementar, per tant, l’efecte hivernacle.

 

CONDICIONS SOCIOECONÒMIQUES

* El sistema de calefacció centralitzada suposa per a l’usuari, a través del conveni subscrit amb l’Ajuntament de Cuéllar, una reducció del 10% sobre el cost d’utilització d’un combustible fòssil. S’ha quantificat en 35.000.000 de pessetes anuals l’import del combustible anteriorment utilitzat que hagués estat necessari en cas de no existir la xarxa centralitzada de biomassa.

* L’atenció de les explotacions forestals representa una major necessitat de treball humà, cosa que suposarà un increment en els llocs de treball d’un sector especialment castigat.

* Amb motiu de la implantació d’un sistema de calefacció de districte, es crea una sèrie de llocs de treball en el sector serveis, car caldrà un sistema de control de les despeses d’ACS, així com un manteniment de la central tèrmica, de les conduccions i de les instal·lacions dels usuaris.

 

6.gif (33631 bytes)
 

SEGURETAT

Els principals beneficis buscats en matèria de seguretat són els següents:

Eliminació de dipòsits de combustibles en els centres d’ús, que suposa evitar riscos d’escapament i manipulació.

Eliminació de les calderes de producció d’ACS i calefacció en els centres d’emissions.

Les dades que figuren en aquest text han estat extretes del projecte i de la documentació preparada per l’Ajuntament de Cuéllar, l’IDAE i l’EREN, als quals s’agraeix la col·laboració prestada.

Tornar a Actuacions a escala urbana
Tornar a SIMPOSI