segones.GIF (14736 bytes)

Les intervencions de la Regió Llenguadoc-Rosselló en matèria d’energies renovables
Laurent Pradalié
Director de Medi Ambient i de Turisme de la Regió Llenguadoc-Rosselló
Director de l’Agence Méditerranéenne de l’Environnement.

 

El Llenguadoc-Rosselló posseeix nombrosos recursos climàtics i vastos espais naturals que ofereixen un ampli camp d’aplicació a les energies renovables. Per ser més precisos, es tracta d’un territori privilegiat per a la implantació de parcs eòlics i per al desenvolupament de l’energia solar tèrmica. Tot i el seu singular context nacional, la conjuminació del dinamisme de professionals amb el recolzament dels poders públics ha permès, d’uns anys ençà, de realitzar instal·lacions que fan del Llenguadoc-Rosselló una zona de referència en diversos sectors de l’àmbit de les energies renovables.

En el camp de la política energètica, la Regió Llenguadoc-Rosselló juga un paper de suport tècnic i financer al desenvolupament d’energies renovables. El paper de la Regió consisteix, d’una banda, a recolzar aquestes iniciatives innovadores, tot fent-se càrrec d’una part dels riscos, i, per altra banda, a informar i sensibilitzar.

Per tal d’assegurar l’execució d’aquesta gestió i la seva coherència, la Regió ha confiat a l’Agence Méditerranéenne de l’Environnement la tasca de coordinació de serveis. Més enllà de la seva missió d’incentivació, l’AME ofereix un punt de convergència entre els diferents projectes. Disposa com a interlocutors privilegiats, a més dels professionals (empreses i associacions especialitzades), la DIREN, la DRIRE i l’ADEME. Les seves accions es recolzen així mateix en una voluntat d’obertura per la via de les cooperacions interregionals que s’inscriuen en el marc de programes europeus.

La Regió Llenguadoc-Rosselló intervé de forma notable en els següents sectors:

Solar tèrmic:

Campanya "tingueu reflexió solar" per a la promoció de l’escalfador d’aigua solar individual per a particulars: accions de comunicació, formació de professionals i ajuts financers per a la instal·lació.

Programa de rehabilitació de les instal·lacions solars col·lectives de la Regió.

Acció de promoció per al desenvolupament d’instal·lacions solars en edificis col·lectius (constructors dels sectors públic i privat).

Solar fotovoltaica:

Finançament de l’electrificació d’indrets aïllats (mitjançant energia fotovoltaica o eòlica) en cooperació amb l’EDF i l’ADEME. L’AME garanteix el seguiment tècnic d’aquestes operacions.

Suport a operacions innovadores: desenvolupament d’energia fotovoltaica connectada a la xarxa. Els futurs locals de l’Institut de Materials de Perpinyà estaran equipats amb aquest tipus d’instal·lació, la qual cosa constituirà un projecte exemplar al Llenguadoc-Rosselló i el punt de partida d’un treball aprofundit sobre el tema.

Eòlica:

El Llenguadoc-Rosselló és la primera regió eòlica de França no només pel seu potencial (el 5% del territori disposa de vents amb velocitats superiors a 7m/s), sinó també per la potència instal·lada: tres parcs eòlics que totalitzen 10MW. D’aquí a l’any 2000, 30MW hauran de ser instal·lats. D’aquí al 2005, es preveu la instal·lació de 130MW.

La Regió Llenguadoc-Rosselló atorga una gran importància al desenvolupament de l’energia eòlica per dues raons:

Pot aportar un seguit de repercussions locals en zones rurals sovint desafavorides, essencialment sota la forma de taxes professionals.

La implantació de parcs eòlics pot propiciar de retop condicions favorables per al desenvolupament d’una munió d’empreses properes que s’especialitzin en l’enginyeria i la fabricació de components.

Les intervencions en la Regió es conformen segons quatre accions principals:

Informació i sensibilització del gran públic, dels que hagin estat triats, del medi escolar i estudiantil... sobre l’energia eòlica (difusió de fullets informatius, organització del Festival del Vent, etc.)

Integració mediambiental dels projectes: el Llenguadoc-Rosselló està sembrat de grans espais naturals plens d’ondulacions, ocupats per la garriga poblada d’una vegetació arbustiva que cal preservar. Ofereixen indrets molt interessants per a l’explotació del vent, però és important delimitar l’impacte sobre el medi natural: especial atenció a l’avifauna dels terrenys afectats per la implantació dels parcs i de les obres vinculades a fi de realitzar projectes de qualitat.

Inventari de l’oferta tècnica regional en matèria eòlica (possibilitats de subcontractació regional).

Desenvolupament de projectes innovadors (estudi de l’off-shore eòlic, estudi del desenvolupament d’un centre de recerca sobre l’energia eòlica de petita i mitjana escala).

Biomassa: suport al desenvolupament del sector biomassa, tot participant en el finançament de calefacció de districte per biomassa, de xarxes de calor... i ajudant a l’estructuració del sector de proveïment.

 

Educació sobre l’energia:

Operació "edificis-pilots per a l’energia", l’objectiu de la qual és la sensibilització dels constructors pertanyents al sector públic, en particular els de poblacions petites i mitjanes, per a una millor concepció arquitectònica, energètica i mediambiental dels seus futurs edificis.

Campanya "estalvi energètic d’energia als liceus públics del Llenguadoc-Rosselló", l’objectiu de la qual és fer partícips tots els administradors d’una presa de consciència energètica i mediambiental sobre l’aigua, l’electricitat i els combustibles per a la calefacció.

 

Les intervencions de la Regió Llenguadoc-Rosselló en el terreny de les energies renovables són, doncs, molt variades. El desenvolupament d’aquest tipus d’energia en la nostra Regió no és de cap manera comparable al de Catalunya. Ens cal una forta mobilització d’actors del sector de la construcció per tal de progressar; els arquitectes són una baula essencial d’aquesta cadena. Desitgem que la formació que s’endega en aquests dies sigui una primera etapa per a la mobilització i la implicació dels arquitectes del Llenguadoc-Rosselló i permeti posar les bases per a una estreta cooperació en l’àmbit de les energies renovables i de l’educació sobre l’energia.

Tornar a Presentacions Institucionals
Tornar a SIMPOSI