segones.gif (14736 bytes)
Energia eòlica
Miquel Miró
Físic. Consell de Direcció Ecotècnia

 

RESUM

La potència instal·lada en energia eòlica a Espanya ha experimentat un augment espectacular: dels 52 MW el 1993 s’ha passat als 834 MW1 el 1998. Aquest creixement s’ha produït en el sector dels grans aerogeneradors connectats a una xarxa i segons un model de desenvolupament basat en la instal·lació de parcs eòlics. Això és degut, principalment, a dues raons: d’una banda, l’interès de diferents governs autonòmics a explotar els avantatges oferts per l’energia eòlica en relació a la creació de treball, la generació d’un nou teixit industrial i la protecció mediambiental; i, d’altra banda, la política de tarifa de compravenda d’energia renovable definida pel govern central. A més, la situació de baixos tipus d’interès i el desenvolupament tecnològic de la indústria eòlica encara reforcen la tendència i permeten assegurar un creixement sostingut durant els pròxims anys, així com un desenvolupament d’altres mercats, com el d’aerogeneradors aïllats o petits grups d’aerogeneradors connectats i associats a un centre de consum i d’altres energies renovables.
[1] Font: Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE).

 

INTRODUCCIÓ

L’aprofitament de l’energia eòlica per a la generació d’electricitat és una tecnologia que va experimentar un desenvolupament tecnològic i comercial important a finals dels anys 70, després de la primera crisi del petroli. La majoria dels aerogeneradors que s’instal·len avui a Europa són del tipus tripala d’eix horitzontal per a connexió a la xarxa elèctrica, de 40 a 50 metres de diàmetre, muntats sobre torres tubulars autoportants de 35 a 55 metres d’alçada.

L’aerogenerador

L’aerogenerador modern típic consisteix esquemàticament en:

Torre: és un element important, tant en cost com en tecnologia, ja que ha de suportar els esforços derivats de l’acció de vents de fins a 200 km/h incidint sobre una superfície del rotor de més de 1500 m2 amb un pes de 30 tones a 45 metres d’alçada; aquest seria el cas, per exemple, d’un aerogenerador modern de 700KW. En petits models, la torre típica és de 12 a 25 metres, podent ser abatible i autoportant o atirantada.

Rotor: compost per les pales (habitualment tres, malgrat que hi ha màquines petites de cinc pales) i la boixa que les uneix a l’eix de la màquina. És la part on es transforma l’energia cinètica del vent en energia de rotació de l’eix. El diàmetre del rotor oscil·la entre tot just 1 metre d’un model de 60 W als 100 metres dels prototipus de diferents MW per instal·lar al mar. La velocitat de gir dels aerogeneradors de grans dimensions se situa entre les 20 i les 50 rpm, per bé que un de petit pot arribar a més de 300 rpm.

Gòndola: Conté els equips de transformació de l’energia de rotació de l’eix en energia elèctrica i els sistemes de fre i orientació (eixos, rodaments, sistemes hidràulics, orientació, frens, sensors, generador, multiplicador, etc.)

Armaris de regulació, control i condicionament d’energia: un modern aerogenerador té un gran nombre de censors (temperatura, pressió, vibracions, revolucions, direcció i velocitat de vent, etc.) que informen un sistema de control per microprocessador que regula i optimitza de forma totalment automàtica el funcionament de la màquina, incloent-hi les condicions d’accés a la xarxa. Usualment, els grans aerogeneradors incorporen sistemes d’informació amb seguiment telemàtic des de un centre remot.

1.gif (351749 bytes)
 

A més d’aquests components, són necessàries unes infrastructures elèctriques, que s’encarreguen de l’evacuació i facturació de l’energia, així com personal civil que accedeixi a la màquina per dur a terme les tasques d’instal·lació i manteniment.

Els aerogeneradors per a funcionament autònom, sense connexió a la xarxa, són de menor potència, generalment de no més de 20 kW, encara que s’estan desenvolupant prototipus de 40 kW. S’associen normalment amb bateries i inversors per subministrar l’electricitat necessària en cada moment en les condicions normals de tensió i freqüència alterna.

La potència que un aerogenerador pot extreure del vent depèn fonamentalment de tres factors:

  • La densitat de l’aire.
  • La superfície escombrada per les seves pales, que creix com el quadrat del radi o longitud de la pala.
  • El cub de la velocitat del vent.
2.gif (59736 bytes)   La figura mostra la corba de potència d’un aerogenerador i ens informa de la potència elèctrica generada per un aerogenerador en funció de la velocitat mitjana del vent a l’altura de la boixa (centre del rotor). Aquesta corba correspon a un model de 40 metres de diàmetre.
 

 

L’operació d’un aerogenerador connectat a la xarxa (orientació, arrencada, connexió, frenada, etc.) és completament automàtica. Els aerogeneradors no assoleixen la seva potència nominal fins velocitats de vent per damunt dels 12m/s i, per vents superiors, es mantenen al voltant d’aquesta potència fins als 20-25 m/s (depenent del model i fabricant). Amb vents de més de 25m/s (90 km/h), l’aerogenerador es frena automàticament i es col·loca de manera que ofereixi la mínima resistència. S’ha de tenir en compte que el temps que bufa el vent per damunt d’aquesta velocitat és poc, àdhuc en els millors emplaçaments, i que l’augment del cost de l’aerogenerador associat a l’augment de pes i de sistemes de seguretat necessaris per treballar en aquestes condicions, no compensa la producció d’energia associada.

Tots els aerogeneradors porten sistemes automàtics de regulació de potència que asseguren la supervivència de la màquina fins i tot amb presència de vents de fins a 200 km/h, encara que en el cas dels més petits solen ser de tipus passiu o semipassiu (desorientació per cua, capcineig, canvi d’angle de pas).

Encara que els pendents i els màxims de la corba de potència d’un aerogenerador difereixen segons models, la velocitat d’arrencada (al voltant dels 4 m/s), i la d’assoliment de la potència nominal (entre 12-15 m/s) són comunes a totes les màquines presents en el mercat, també pel que fa a les més petites.

La fotografia mostra un aerogenerador de 7 metres de diàmetre i 10 kW de potència sobre una torre de 25 metres per alimentar un grup d’habitatges aïllats de la xarxa. Aquest sistema es complementa amb mòduls fotovoltaics, bateries i un grup electrogen d’emergència.

miquel9.gif (20210 bytes)
 

El vent

La corba anterior il·lustra la importància de la velocitat del vent, però s’ha de recordar que aquest no bufa sempre i, per tant, si l’aplicació està aïllada de la xarxa elèctrica, s’haurà de preveure algun tipus d’acumulació d’energia o sistema alternatiu.

Per això, tant si es tracta d’una inversió en un parc eòlic com d’una aplicació per un habitatge aïllat, conèixer el règim del vent en l’emplaçament és bàsic per poder avaluar la rendibilitat de la inversió, en el primer cas, i el percentatge de consum cobert per l’aerogenerador en el segon. Evidentment, la inversió associada a la campanya de mesures no serà la mateixa en ambdós casos.

A la pràctica, s’han de tenir en compte altres factors en aplicacions concretes:

  • La presencia de turbulències, que seran més importants en la mesura que els terrenys siguin més i ventosos.
  • La presència d’obstacles que produeixin "ombres" com l’arbrat o les construccions.
4.gif (185958 bytes)
 

La gràfica precedent mostra la distribució de freqüències de la velocitat del vent en un emplaçament determinat. Aquesta distribució, juntament amb la corba de potència, és suficient per avaluar amb una aproximació convenient la producció d’un aerogenerador en aquest emplaçament. La gràfica mostra el temps que està bufant el vent a una velocitat entre 1 i 2 m/s, entre 2 i 3 m/s, etc. Si la distribució la coneixem mes a mes, podrem obtenir la producció mensual de l’aerogenerador, que en determinats casos de sistemes autònoms pot ser essencial per calcular els sistemes d’acumulació o alternatius de generació per proveir el consum mensual previst.

Per completar el coneixement del règim de vents, s’ha d’obtenir igualment la distribució en freqüència de les direccions de vent, i això amb l’objectiu de situar el nostre –o els nostres- aerogeneradors sense que es produeixin "ombres" entre ells o bé per la presència d’arbrat o construccions pròximes.

Les dades de vent són cada dia més abundants i precises, però, malauradament, amb una orografia com la de la península Ibèrica en general, el règim de vents pot canviar substancialment d’un emplaçament a un altre situat a 10 km, cosa improbable en altres països com Dinamarca, Països Baixos o el nord d’Alemanya, per citar aquells en què més desenvolupada es troba l’energia eòlica. Si existeixen observacions amb què poder correlacionar els resultats d’un emplaçament concret, la campanya de mesures pot ser tan curta com un parell de mesos; en cas contrari, si no tenim cap referència fiable, és aconsellable prendre almenys un any de mesures abans de dimensionar el sistema.

Els aerogeneradors són compatibles amb altres sistemes autònoms de generació d’electricitat, com ara l’energia solar fotovoltaica i els grups electrògens. En alguns casos, la solució més econòmica que garanteix l’energia necessària és precisament una solució híbrida d’aquesta mena.

L’impacte mediambiental

Estudiat en el seu conjunt i en relació amb d’altres fonts de producció elèctrica, l’impacte de l’energia eòlica és positiu. Un estudi encarregat per la Comissió Europea2 concloïa que "la producció de components i el muntatge dels aerogeneradors contribueixen amb el 97 % de l’impacte associat al cicle de vida d’un parc eòlic" i que "comparat amb els impactes associats amb el mix de generació elèctrica convencional, l’impacte d’un parc eòlic és menor del 2%".

En relació amb l’emissió de CO2, la generada durant el cicle de vida d’un aerogenerador és de 7 tones/GWh, mentre que una central de carbó emet 964 tones/GWh, i una de gas, 484 tonades/GWh.3

Un altre aspecte que s’ha de considerar és l’ús del terreny. La instal·lació de l’aerogenerador és compatible amb l’ús tradicional agropecuari de la terra. Un parc eòlic ocupa una franja d’aproximadament 100 metres d’amplada, encara que si es tracta d’un aerogenerador aïllat es redueix a aproximadament un quadrat de deu per deu metres. Tenint en compte tot el cicle de la vida, l’aprofitament del vent ocupa la tercera part de terreny que l’energia solar fotovoltaica o una tèrmica de carbó.4

La reacció a l’impacte visual dels aerogeneradors és molt subjectiva i difícil de quantificar. Per a la seva avaluació s’han de realitzar fotomuntatges, animacions i simulacions per ordinador de les zones d’influència visual. El diàmetre del rotor, l’altura de la torre, l’entorn, el nombre de pales són alguns dels factors clau per il·lustrar l’impacte visual possible en un emplaçament determinat. Està prou documentat que més del 85% de les persones que han visitat un parc eòlic tenen després una opinió positiva i que els temors previs desapareixen una vegada construït (casos del parc d’El Perdón, a Pamplona i de Delabole, a Gran Bretanya)

Des d’una certa abstracció, es pot decidir que la intervenció de l’home sobre el paisatge estableix un diàleg que genera un relat cultural reflex d’una evolució, amb les seves demandes i les seves respostes tècniques, estètiques i funcionals. Els aerogeneradors formen part del llenguatge en el que es desenvolupa aquest diàleg actual, igual que fa anys ho van ser els castells, les ermites, les centrals hidroelèctriques, les torres, els ponts i altres molts elements que a hores d’ara conservem acceptant-los com un tot, un únic text integrat i harmònic, tot i que en el seu moment representaren una alteració significativa.

5.gif (526645 bytes)
 

A les proximitats dels habitatges, cal parar atenció a l’efecte de l’ombra del rotor en moviment així com al del soroll. Quant a l’efecte de l’ombra, és senzill determinar l’àrea d’influència. Per altra part, els aerogeneradors de gran tamany presenten un nivell de pressió sonora de 50-60 dB(A) a 40 metres, més o menys el nivell d’una conversa. A 500 metres d’un habitatge, amb el vent bufant contra l’esmentada construcció, la pressió sonora és de 35 dB(A), equivalent al soroll d’una brisa sobre les fulles d’un arbre. Si es tracta d’un parc eòlic de 10 màquines, la pressió a 500 metres serà de 42 dB(A)5; com a referència el trànsit urbà intens suposa un soroll de l’ordre dels 70 dB(A).

6.gif (240431 bytes)
 

El soroll del vent sobre els arbres o construccions augmenta amb la velocitat del vent, podent tapar el produït per l’aerogenerador a les proximitats de l’habitatge. En alguns casos, les vibracions de petits aerogeneradors adossats a la pròpia estructura de la casa produeixen sorolls de baixa freqüència que resulten molestos i difícils d’evitar, per la qual cosa no és recomanable aquesta pràctica.

Finalment, l’impacte sobre les aus també ha de ser tingut en consideració, posat que la instal·lació es realitzi en un emplaçament sensible per alguna particularitat concreta (proximitat a una reserva d’aus, existència d’alguna au especialment protegida que pugui interaccionar, zones de pas a baixa alçada). En relació amb altres activitats humanes, un estudi holandès6 demostra que la incidència dels aerogeneradors és molt menor que altres infrastructures o activitats, com es veu en la gràfica anterior.
2 “Life cycle enviromental impact of THERMIE 1990-1994”, Energy Unlimited, 1997.
3 Segons “Renewable Energy resources: oportunities and constraints 1990-2020”, World Energy Council, 1993.
4 “A plan for action in Europe: Wind Energy, the facts”, pag. 145. European Communities, 1999.
5 “A plan for action in Europe: Wind energy, the facts”, pag. 148, European Commission, 1999.
6 “Review of the impacts of wind farms and other aerial structures upon birds” Scottish Natural Heritage Review, 1996.

 

2. EVOLUCIÓ DE L’ENERGIA EÒLICA A ESPANYA

Al nostre país, l’energia eòlica ha experimentat un creixement important en els últims cinc anys. Degut a la seva més tardana implantació, no ha assolit la potència existent en d’altres països com ara Alemanya i Dinamarca. Tot i així, Espanya ocupa avui el tercer lloc i, el 1999, s’erigeix com el mercat amb major creixement del món.

La figura següent mostra l’evolució de la potència instal·lada a Espanya.

wpe2.jpg (10365 bytes)
Desenvolupament de l'energia eòlica a Espanya (MW)
 

Aquest gran increment ha estat conseqüència del Decret núm 2366 de 1994, que obliga les companyies elèctriques a pagar un preu garantit per l’energia renovable introduïda a la xarxa durant almenys cinc anys. Posteriorment, després de l’inici de la liberalització del sector elèctric, la nova legislació garanteix la remuneració a llarg termini i, per tant, és esperable un creixement sostingut en aquest sector.

El desembre de 1998, el Govern establí, mitjançant un reial decret, un sistema d’incentius per a les instal·lacions d’aprofitament de les energies renovables, els residus i la cogeneració per a la producció d’electricitat. L’objectiu d’aquest decret és potenciar la competitivitat d’aquestes energies, tot facilitant que assoleixin una participació del 12% en el balanç energètic nacional per a l’any 2010 i així poder complir els compromisos de reducció de gasos d’efecte hivernacle. La llei promulgada per al sector elèctric estableix que els incentius han de ser de tal mena que facin la instal·lació suficientment rendible i que el preu final de compra de l’energia estigui entre el 80% i 90% del preu mitjà de l’energia elèctrica per a l’usuari final. Per a l’energia eòlica, aquest preu representa el 88,5%. La llei regula també altres aspectes, com el tamany de les instal·lacions, les condicions de lliurament de l’energia, l’actualització dels incentius, etc. D’aquesta forma, el Govern s’ha compromès efectivament amb el desenvolupament de les energies renovables, si més no fins a l’objectiu fixat per la Unió Europea en el seu Llibre Blanc.

Aquesta legislació, unida a la celebrada experiència dels primers parcs eòlics a Espanya, la creació de llocs de treball i de nou teixit industrial associats, i la situació de baixos tipus d’interès han suposat que entitats financeres, asseguradores, constructores i altres agents no relacionats directament amb el sector elèctric comencin a interessar-se a participar en el desenvolupament de les energies renovables, l’eòlica en primer lloc.

2. MODEL DE DESENVOLUPAMENT DE L’ENERGIA EÒLICA A ESPANYA

El model de desenvolupament de l’energia eòlica a Espanya és bastant diferent d’aquell experimentat a Dinamarca i Alemanya, que fins al moment representen els països amb major potència instal·lada. Al nostre país s’estan instal·lant grans parcs eòlics d’entre 10 i 50 MW (generalment entre 15 i 70 aerogeneradors), mentre que gairebé no existeixen promotors privats que hagin instal·lat màquines aïllades per al propi ús. Aquest fenomen es deu a la disponibilitat de terreny deshabitat en zones d’alt potencial eòlic i a la relativament baixa densitat de població, encara que també guarda relació amb la relativament baixa qualitat de la xarxa de distribució en baixa tensió i amb els costos associats amb les infrastructures elèctriques i d’accés.

D’acord amb les estimacions dutes a terme per l’Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), en base a la tecnologia existent i considerant només les zones d’alt potencial, al nostre país el potencial eòlic calculat és de 8.300 MW. D’altra banda, es preveu que una data-objectiu de recobriment d’aquest potencial és el 2010.

Tenint en compte el potencial local i les limitacions mediambientals, diferents comunitats autònomes han fixat objectius d’implantació de l’energia eòlica, com es mostra en la següent taula em MW:

8.gif (159625 bytes)Evolució de la potència instalada a Espanya
wpe3.jpg (9583 bytes)
Previsió de la potència instalada a Espanya (MW)

 

Les raons polítiques que han impulsat l’assumpció d’uns tals objectius de desenvolupament han estat:

* La creació de llocs de treball
* El desenvolupament de nou teixit industrial.
* La contribució a la millora del medi ambient.
* La menor dependència energètica.


3. LIMITACIONS AL CREIXEMENT DE L’ENERGIA EÒLICA A ESPANYA


Existeix un risc cert que les expectatives de desenvolupament del sector no es vegin acomplertes. Aquest risc es deu a diversos factors:

  • La capacitat de la xarxa elèctrica. Per una banda, la infrastructura per a l’evacuació d’energia és insuficient per cobrir les necessitats dels parcs eòlics projectats; per altra banda, la regulació actual és massa estricta en definir les condicions tècniques per a la interconnexió dels aerogeneradors. Aquest últim factor és especialment decisiu per al desenvolupament del mercat d’aerogeneradors aïllats, associats a un consum determinat.

En contrast amb Dinamarca, els costos d’interconnexió són suportats pel promotor de la instal·lació per ser, finalment, cedida a la companyia elèctrica sense compensació, per bé que aquesta la inclogui aleshores entre els seus actius fixos.

  • Els incentius contemplats a les energies renovables es troben lligats a decisions purament polítiques o bé són moneda de canvi d’altres exigències de les omnipresents companyies elèctriques (costos de transició a la competència, pes de la cogeneració).

Així mateix, el desenvolupament experimentat per l’energia eòlica facilita que agents necessaris per al desenvolupament massiu de qualsevol iniciativa energètica -com són bancs, constructores, asseguradores, enginyeries, consultors, promotors d’habitatges, etc.- es familiaritzin també amb l’energia eòlica i, tot seguit, amb les renovables en general. Amb l’eòlica, s’han posat a punt els instruments financers, les assegurances, algunes de les infrastructures industrials, part del coneixement dels potencials energètics locals, etc., i, allò que en la meva opinió és més important, els agents decisoris estan canviant positivament llur percepció de les energies renovables.

 

4. CONCLUSIÓ

La perspectiva general de desenvolupament de l’energia eòlica a Espanya és força optimista, en particular, tenint en compte l’interès demostrat per alguns governs autonòmics (Galícia i Navarra), fonamentalment degut a la creació de llocs de treball associada.

El país té un elevat potencial eòlic i una baixa densitat de població, en relació a altres països d’Europa. Per aquest motiu, si es respecten els aspectes mediambientals en què incideixen els parcs eòlics, el nostre país pot erigir-se capdavanter del continent en relació a la potència instal·lada.

Tanmateix, no hem d’oblidar la debilitat de la infrastructura elèctrica existent per a l’evacuació de l’energia dels parcs eòlics projectats, ni els obstacles que determinades companyies elèctriques posen als seus promotors.

Cal afegir que si aquests obstacles es resolen, existeix, a més, un potencial important per a la instal·lació d’aerogeneradors associats a un consum específic.

El desenvolupament de l’energia eòlica obre el camí a la resta d’energies renovables, per a les quals ja existeixen molts dels instruments necessaris, així com la sensibilitat de qui ha de prendre decisions polítiques.

10.gif (551028 bytes)

 

Tornar a Introducció a les tecnologies
Tornar a SIMPOSI