Habitabilitat
Fitxes


Decret 141/2012, de condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat

•  Fitxes justificatives del compliment del D. 141/2012. (Oficina Consultora Tècnica)

- NOVA construcció: Edificis plurifamiliars  <accés> Habitatges unifamiliars <accés>

- Habitatges preexistents, construïts amb anterioritat a l'11/8/1984 (Annex 2)  <accés>

- Intervenció en edificis existents:

• Grups A, B, D, F
  (Enderroc de l'edifici, canvi d'ús total, canvi d'us >50%, augment del nombre d'habitatges per divisió
  d'habitatge preexistent >50% total d'habitatges) <accés>

• Grups C, E
  (Canvi d'ús < 50% Sc, augment del nombre d'habitatges per divisió d'habitatge preexistent < 50% dels
  habitatges) <accés>

• Grup G
  (augment del nombre de plantes d'un edifici i habitatges -remunta-) <accés>

• Grup I
  (augment de superfície útil d'un habitatge existent amb afectació de l'estructura) <accés>

• Grups H, J
  (augment de Sutil d'un habitatges sense afectació de l'estructura, Redistribució total de l'interior d'un   
  habitatge sense modificació de la superfície) <accés>

- fulls addicionals per incorporar més habitatges: habitatges nous <accés> , habitatges usats <accés>,
  habitatges d'intervenció en edificis existents <accés>

- Document recopilatori dels diferents Decrets i Fitxes d'habitabilitat (Oficina Consultora Tècnica) <accés>

 

 

Decret 55/2009, sobre condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat

•  Fitxes d’habitabilitat nou unifamiliar i plurifamiliar, i habitatge usat octubre 2009 <català>