galeria de concursos venÇuts gestionats peL COAC
 
Març 2008   Concurs d'idees restringit per l'ordenació de l'àmbit del centre direccional al Part de Llobregat (Prat Nord).

Gener 2008   Concurs internacional d'idees restringit per projectar el nou edifici d'oficines i serveis de la Cambra de Comerç, Barcelona

Abril 2008   Concurs d'idees per elaborar nous prototips d'habitatges unifamiliars aïllats amb sistemes industrialitzats Hormipresa

Abril 2007   Concurs internacional d'idees restringit  per a la remodelació del Camp Nou, Barcelona