coac
   
 
Jornada:
del 12 gener de 2009


Horari: 16:00 a 20:00h
,N. hores: 4 hores  


Sala d'actes
del COAC
Plaça Nova, 5
08002 Barcelona 

 

descargar RealPlayer
PER PODER SEGUIR LA SESSIÓ, US CAL DISPOSAR D'UN ORDINADOR AMB TARGETA DE SO. A MÉS, CAL TENIR-HI INSTAL·LAT EL PROGRAMA REAL PLAYER. SI NO EN DISPOSEU, EL PODEU ACONSEGUIR GRATUÏTAMENT FENT UN CLIC DAMUNT LA ICONA.
La nova “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” va ser aprovada pel Real Decret 1247/2008, de 18 de juliol i va ser publicada en el BOE el proppassat 22 d’agost.
 
La EHE-08 entrarà en vigor l’1 de desembre de 2008 amb una disposició transitòria de no aplicació als projectes encarregats amb anterioritat a aquesta data i que s’iniciïn les obres abans de l’1 de desembre de 2009 pel que fa als projectes d’edificació.
 
Desprès de l’entrada en vigor del CTE i de quasi 10 anys de vigència de l’actual EHE era evident que aquesta norma s’havia d’actualitzar i sobretot unificar-se i ser coherent amb la resta de normativa estructural de l’edificació.
 
Pel que fa a la coherència, efectivament, la nova EHE tendeix cap a una redacció coherent amb el CTE i es resolen les contradiccions importants que hi havia entre les dues (els coeficients de seguretat de les càrregues s’ajusten als del CTE, desapareix de la EHE l’annex de valors de les accions, etc). En canvi, persisteixen alguns temes que es tracten tant en el CTE com en l’EHE de manera semblant però que a vegades costa interpretar què s’ha de tenir en compte d’un i de l’altre per complir amb tot (documentació i control de projecte, aspectes d’execució, de durabilitat, de manteniment, etc).
 
Per últim, la nova EHE no ha unificat únicament els criteris sinó que unifica físicament en un mateix text el formigó estructural i no estructural, ja sigui per edificació o per obra civil, el formigó en massa, armat, pre i post-comprimit i com a novetat inclou també els elements prefabricats per sostres (per tant la EFHE queda derogada i substituïda per la nova EHE-08).
 
Tot això fa que el text d’aquest compendi normatiu ocupi unes 600 pagines (sense comptar amb els necessaris comentaris) i que per tant no sempre resulta fàcil trobar la informació adient a cada projecte o a cada element o sistema estructural.
 
En aquesta jornada s’intentarà clarificar i simplificar l’aplicació de l’EHE-08 en el projecte i l’execució de les estructures de formigó pel cas concret de les obres d’edificació més habituals, posant especial èmfasi en les novetats i canvis que suposa i amb relació al CTE.


Programa

- Introducció.
- Seguretat, Vidal útil, Ambients, Durabilitat. Recobriments.
- Materials. Distintius. Marcatges. Segells. Acreditacions. Conformitat. Assaigs previs i característics. Control. Documentació de projecte.
- Càlcul. Sisme. Foc.
 
- Pausa
 
- Elements: sostres i prefabricats.
- Execució. Toleràncies. Control.
- Aspectes mediambientals i sostenibilitat.
- Manteniment.
- Control del projecte.
 
Ponents:
Maite Bartrolí, arquitecta de l'Oficina Consultora Tècnica del COAC.
Josep Ignasi de Llorens, dr. arquitecte. Catedràtic de Construccions Arquitectòniques de la UPC.