la setmana

logo
T@R - Tarragona


anterior 16 a 21 MARÇ 2009 següent

 

Dilluns 16 Dimarts 17 Dimecres 18 Dijous 19 Divendres 20 Dissabte 21

 

 

l

 

   
Si no ho veus bé, clica aquí

destacat  de la setmana  

 

» FONS PUJOL
El centre de Documentació del Col.legi de Tarragona, ja disposa de fons catalogat dels arquitectes Josep Mª Pujol de Barberà i Antoni Pujol Sevil. Els col.legiats interessats ja poden consultar el fons adreçant-se a l'arxiu del Col.legi.
+ info

» HORARI CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
Us recordem que l'horari del centre de documentació de la Demarcació de Tarragona (Biblioteca) és de dilluns a divendres d' 11.00 a 14.00 hores. Els arquitectes col.legiats poden fer la consulta de documents fora d'aquest horari concertant hora aquí.

 

SERVEIS

»CAMP D'APRENENTAGE DE LA CIUTAT DE TARRAGONA
estades de 2 a 5 dies o sortides
Servei del departament d'educació de la Generalitat
Lloc:Tarragona
Horari: a concertar

El Camp d´Aprenentatge de la ciutat de Tarragona és un servei educatiu del Departament d´Educació de la Generalitat de Catalunya que ofereix la possibilitat de fer estades (de 2 a 5 dies) o sortides d´un dia, a la nostra ciutat i comarca, a l´alumnat dels centres docents.Facilita als nois i a les noies la descoberta i l´estudi d´un medi urbà centrat en aquesta històrica població i en el seu territori, mitjançant propostes de treball interdisciplinar, que ajuden a comprendre la ciutat a partir del coneixement i de la valoració de tots els elements que la configuren i que conformen la seva realitat actual.

Les activitats d´aquest Camp d´Aprenentatge van adreçades als alumnes de centres docents d´edats compreses entre els 6 i els 18 anys.

Us recordem que s´ha de fer una inscripció per a cadascuna de les activitats que voleu realitzar i per a cada grup-classe.Facilitar als centres la descoberta i l´estudi d´un medi urbà: la ciutat de Tarragona.


+ info

 

 

» SOL.LICITA LA SUBVENCIÓ FORMA'T PELS TEUS CURSOS DE L'ESCOLA SERT
FORMA'T és un programa del Servei d'Ocupació de Catalunya, co-finançat pel Fons Social Europeu, mitjançant el qual s'ofereix subvenció a les empreses (concepte que engloba el de treballador autònom) pels costos generats per la formació dels seus treballadors.
+ info

» NOVA INSTRUCCIÓ DE FORMIGÓ EHE 2008
El passat 1 de desembre va entrar en vigor la Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008) Aquesta nova normativa no serà aplicable per als encàrrecs anteriors a aquesta data sempre i quant les obres s'iniciïn abans de l'1 de desembre de 2009. Descarregar EHE-08

» BORSA DE TREBALL
Des de Borsa de Treball - Demarcació de Tarragona i amb la finalitat d'optimitzar el servei volem recordar-vos que seria convenient que anéssiu actualitzant les vostres dades tant personals com professionals que estan penjades a la pàgina web BT del COAC.

Aprofitem la ocasió per recordar-vos que us podeu donar d'alta a la Borsa, entrant a la web i des d'on podreu penjar el vostre currículum i les preferències de zona de treball per comarques.


» VISAT
Us recordem que des de l'aplicació del CTE, es obligatori adjuntar en el certificat de final d'obra l'annex A, l'annex B i el seu annex. L'annex A el trobareu al programa Documents de Visat, els altres dos, us els facilitarem al SAT. Recordeu que en les obres on no intervé l'aparellador cal que complimenteu l'annex B i el seu annex, amb el control de qualitat realitzat durant l'execució de l'obra.

» HORARI
Us recordem que l'horari de les oficines de la Demarcació de Tarragona és de dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 hores.Per a més informació: Secretaria
Tel. 972 24 93 67 | Correu Electrònic


FIGUERES

CONFERÈNCIES

A viat...

Dins el cicle de conferències que organitza l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Reus (URV).

»FRANCESC MUÑÓZ
dijous 26 de març

Conferència

Lloc:Escola d'arquitectura de Reus
Hora: 12:30h

 

»Torres Nadal
dijous 02 d'abril

Conferència

Lloc:a concretar
Hora: a concretar

 

»FRANCESC MUÑÓZ
dijous 26 de març

Conferència

Lloc:Escola d'arquitectura de Reus
Hora: 12:30h

 

JORNADES

»JORNADES DE FORMACIÓ EN PROJECTES D'EDIFICACIÓ I
GESTIÓ SOSTENIBLE D'EDIFICIS BAIX CERTIFICACIÓ LEED®

27 de març a Barcelona
+info

CERTÀMENS

» Convocada la II EDICIÓ DELS PREMIS "ALUMINIUM IN RENOVATION"
El plaç d'inscripció finalitza el 30 de juny de 2009
+info

GIRONA

EXPOSICIONS

Skoura » ARQUITECTURA, TIERRA Y PALMERAS EN SKOURA
Del 26 defebrer fins al 30 d'abril
Exposició itinerant Fundació Caixa d'Arquitectes
Lloc: Sala d'Exposicions COAC Tarragona

Constitueix una descripció visual i gràfica de les tipologies arquitectòniques tradicionals, materials i mitjans emprats per la construcció al sud del marroc.

Entre el vessant meridional del Gran Atles i el desert del Sàhara, s'estén un territori d'una gran aridesa. Allà la vida es concentra al costat dels rius pels quals baixa l'aigua dels grans cims. En aquests oasis, hi ha una arquitectura que, malgrat l'austeritat dels materials amb què es construeix, terra i palmeres, és d'una gran bellesa i està en harmonia amb el medi natural i el clima. Tres sónn les tipologies que constitueixen l'hàbitat tradicional: el qsar o poblat emmurallat, la tighremt o casa fortificada, i la qasba o fortalesa dels grans caps. A més hi ha nombrosos santuaris on estan enterrats i es veneren els sants locals, i és freqüent l'existència de graners col·lectius per guardar i protegir els productes alimentaris.

Durant una quinzena del mes d'octubre de l'any 2001 i, posteriorment, una altra del mes de març de l'any següent, van realitzar sengles tallers a l'oasi de Skoura amb estudiants d'arquitectura de l'Escola de València, amb la finalitat d'inventariar-ne l'arquitectura tradicional.

El maig del 2006 la Fundació; Caixa d'Arquitectes va editar el llibre “Arquitectura de terra al sud del Marroc. L'Oasi de Skoura”; finalista en la convocatòria dels premis FAD 2007 en la categoria de pensament i crítica, segons paraules de l'organització;: per ser un llibre que sorgeix d'una investigació; de camp, cosa ja no gaire habitual en els nostres dies, i que es planteja com una declaració; de la necessària correspondència que ha d'existir entre el lloc, els materials, els sistemes constructius i les tipologies.

» PIPIRITACOS, Captures digitals urbanes
Fins al 24 de març
Exposició
Lloc: Barhaus COAC Tarragona

Copsades entre el 2002 i el 2007, dins l’àmbit urbà de la ciutat de Córdoba a Mèxic. Una síntesi en 35 CDU, de les imatges més obsessives i recurrents portades a la fotografia tradicional.

CONFERÈNCIES

A viat...

 

»Torres Nadal
dijous 02 d'abril

Conferència

Lloc:a concretar
Hora: a concretar

 

web Torres Nadal

JORNADADES I CURSOS

A viat...

»CTE DB-HR el soroll.
Abril
Jornada en preparació
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona
Hora:a confirmar

»Plans especials de catàlegs.
Dimecres 22, 29 d’abril i 6 de maig de 2009
Jornada en preparació
Lloc: Sala de conferències COAC Reus
Horari:
de 16:00 a 19:00h.

L’objectiu d’aquest curs és capacitar l’arquitecte en la pràctica del planejament urbanístic, tant en el que respecte a l’elaboració del planejament com en la seva avaluació i aplicació.
Conèixer els criteris de projecció i valoració dels aspectes fonamentals del planejament urbanístic i de les tasques dels diferents tècnics implicats en la seva redacció i avaluació.
Comprendre els diferents punts de visat i interpretar la normativa.

Programa del curs
Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure
aquí.

 

 

 

     

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. RD 1890/2008, de 14 de novembre (BOE núm.279 - 19.11.2008). Entrada en vigor l'1 d'abril de 2009.

DB-HR Protecció enfront al soroll. RD 1371/2007 (BOE 23.10.2007). NOVA DATA. Propera entrada en vigor el dia 24.04.2009.

Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008). Entra en vigor l'1 de desembre de 2008. Descarregar EHE-08

Gestió de residus. Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos. (BOE 5.8.2008)

Habitatge. D 152/2008, de 29 de juliol, pel qual es regulen l'habitatge concertat i l'habitatge de lloguer amb opció de compra, i s'adopten altres mesures en matèria de l'habitatge. (DOGC 31.7.2008).

Avantprojecte de Decret pel que s'aprova el Reglament Gener al de desplega ment de la Llei 16/2002 de Protecció contra la Contaminació Acústica, i s'adapten els seus Annexos. DOGC núm. 5167 - 07.07.2008.

Text refós de la Llei de sòl. RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo. BOE núm.154 - 26.06.2008.

Registre General del CTE. ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación.

Avantprojecte de decret sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. DOGC núm. 5141 - 29.05.2008.

 

 

 

Llei del Dret a l'Habitatge. Llei 18/2007, del 28 de desembre, que regula el dret a l'habitatge a Catalunya.(DOGCnúm.5044-09.01.2008).En vigor des del 09.04.2008.

Nou R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). En vigor des del 29.02.2008.

Residus. Construcció i demolició. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). En vigor des del 14.02.2008.

Correció d'errors i errates del RD 314/2006 , de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. BOE 20.12.2007, BOE 25.01.2008 I BOE 25.01.2008.

Procediment bàsic per la certificació d'eficiència energètica d'edificis . RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). En vigor des del 30.04.2007, període voluntari fins 31.10.2007. Ja està disponible a la web de l'ICAEN el registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis així com el programa per a la seva sol·licitud. La pàgina dóna accés al model de certificat.

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007 , de 19 de gener, pel qual s'aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d'eficiència d'edificis de nova construcció (BOE 17.11.2007).

Programa d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya . Entrada en vigor un i dos anys. Veure DOGC 05.09.2007.

   
| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R