la setmana

logo
T@R - Tarragona


anterior 15 a 20 JUNY 2009 següent

 

Dilluns 15 Dimarts 16 Dimecres 17 Dijous 18 Divendres 19 Dissabte 20

 

   

 

   
Si no ho veus bé, clica aquí

destacat  de la setmana  

 

SkouraEXPOSICIÓ
QUATRE CASES PER APRENDRE
De l'1 al 19 de juny
Lloc: Sala d'Exposicions COAC Tarragona

La Fallingwater House (1935-39), la Villa Savoye (1928-31), la Villa Tugendhat (1929-30) i la Villa Mairea (1937-40) són  quatre habitatges referents de l'arquitectura del Moviment Modern que cal conèixer i comprendre. L’exposició  en mostra els elements substancials vistos amb els ulls nets dels estudiants de l’Escola d’Arquitectura.

 

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
Catàleg de paisatge del camp de Tarragona, editat per l’Observatori del Paisatge. Publicat com a recurs electrònic des d’on podràs baixar tota la informació.
El contingut, va ser lliurat al Departament de Política Territorial i Obres Públiques el 31 d'octubre de 2006 i el Catàleg fou aprovat inicialment el 22 de juliol de 2008. Es va sotmetre a informació pública des del 31 de juliol fins el 31 d'octubre de 2008 (EDICTE de 22 de juliol de 2008, sobre una resolució del director general d'Arquitectura i Paisatge per la qual s'aprova amb caràcter previ el catàleg de paisatge del Camp de Tarragona <http://www.gencat.net/diari/5184/08204028.htm>).
Actualment es troba pendent d'aprovació definitiva per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. http://www.catpaisatge.net/cat/cataleg_presentats_ct.php

EL SAT INFORMA....

Bases específiques reguladores de la concessió del "V Premi Iniciativa Medi Ambient" any 2009.
Consulta aquí.

Bases que han de regir el concurs de distribució de subvencions destinades a l'arranjament i millora de camins municipals de la comarca del Priorat per a l'Exercici 2009.
Consulta aquí.

Aprovació inicial de les bases per regir el concurs per a l'atorgament de subvencions per part de
l'Ajuntament de Tarragona per a la supressió de barreres arquitectòniques en els comerços de la Part Alta de Tarragona.
BOP nº 104 de 7.05.2009 (2009/6114)

El dia 23 d'abril de 2009, es va aprovar la "Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del CTE Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre".
BOE nº 99 de 23.04.2009

DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. Propera entrada en vigor el dia 09.10.2009.
DOGC 5357 – 09.04.2009


FIGUERES

CENTRE PENITENCIARI ELCATLLAR.
Direcció Integrada per la construcció del Centre Penitenciari CP-500 Mas d'Enrich, a El Catllar. Clau:JNP-05537.1.
+info

CONCURS DEL MERCAT DEL CREIXELL
La concessió tindrà per objecte la redacció dels projectes necessaris, la construcció, gestió i explotació, en la forma que descriu el Plec de clàusules, d’un complex comercial i de serveis que constituirà el mercat municipal de Creixell, en una finca de titularitat municipal.S-1/2009. Publicació: DOGC. 14/05/2009 Termini: Vint-i-sis després de l’endemà de l’últim anunci que aparegui ja sigui el del BOPT o el del DOGC.
Bases consultables a la web del COAC- Concursos.

GISA-NULLES:
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i salut, la certificació d'eficiència energètica del projecte, l'estudi geotècnic, el projecte d'activitats per a llicència ambiental i posterior Direcció d'Obra i certificació d'eficiència energètica de final d'obra corresponent a la nova construcció d'un Consultori Local a Nulles. Clau: CLT-09288(1v).

CONCURS D'IDEES A TOLEDO
Preiscripcions des del 29 d'abril al 8 de Juny de 2009
Concurs de difusió internacional d'idees, amb intervenció de jurat, per la selecció de propostes Arquitectòniques al Barri Avançat de Santa Maria de Benquerencia a Toledo.
El concurs s'ha publicat el 29/04/2009 al Diari Oficial de la Unió Europea i al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
Tota la informació disponible al web

CERTÀMENS

PREMIS "ALUMINIUM IN RENOVATION"
El plaç d'inscripció finalitza el 30 de juny de 2009
+info

PREMIS "VETECO ASEFAVE 2010"
El plaç de presentació finalitza el 29 de març de 2010
+info

GIRONA

 

 

EXPOSICIÓ
REDESCOBRINT LA MODERNITAT AL CAMP ( I )
A partir del 12 de maig
Lloc: Barhaus COAC Tarragona

 

 

A VIAT...

 

Lliurament de premis "VI Biennal"
Divendres 3 de juliol de 2009 (pendent de confirmar)
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona
Hora: a concretar

 

 

CURS Visat telemàtic
Dimecres 08 de juliol de 2009
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona
Horari: de 16:30 a 19:30h.
Preu: Gratuït

Programa del curs
Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure aquí.

 

 

 

 

     

Bases específiques reguladores de la concessió del "V Premi Iniciativa Medi Ambient" any 2009.
Consulta aquí.

Bases que han de regir el concurs de distribució de subvencions destinades a l'arranjament i millora de camins municipals de la comarca del Priorat per a l'Exercici 2009.
Consulta aquí.

Aprovació inicial de les bases per regir el concurs per a l'atorgament de subvencions per part de
l'Ajuntament de Tarragona per a la supressió de barreres arquitectòniques
en els comerços de la Part Alta de Tarragona.
BOP nº 104 de 7.05.2009 (2009/6114)

El dia 23 d'abril de 2009, es va aprovar la "Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del CTE Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre".
BOE nº 99 de 23.04.2009

DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. Propera entrada en vigor el dia 09.10.2009.
DOGC 5357 – 09.04.2009

Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre.
BOE nº 99 de 23.04.2009

Decret 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitatl. (DOGC 09.04.2009). . Propera entrada en vigor el dia 09.10.2009.

LLEI 3/2009, del 10 de març de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. (DOGC núm 5342, 19 de març de 2009)

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. RD 1890/2008, de 14 de novembre (BOE núm.279 - 19.11.2008). Entrada en vigor l'1 d'abril de 2009.

DB-HR Protecció enfront al soroll. RD 1371/2007 (BOE 23.10.2007). NOVA DATA. Propera entrada en vigor el dia 24.04.2009.

Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008). Entra en vigor l'1 de desembre de 2008. Descarregar EHE-08

 

 

 

Gestió de residus. Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos. (BOE 5.8.2008)

Habitatge. D 152/2008, de 29 de juliol, pel qual es regulen l'habitatge concertat i l'habitatge de lloguer amb opció de compra, i s'adopten altres mesures en matèria de l'habitatge. (DOGC 31.7.2008).

Avantprojecte de Decret pel que s'aprova el Reglament Gener al de desplega ment de la Llei 16/2002 de Protecció contra la Contaminació Acústica, i s'adapten els seus Annexos. DOGC núm. 5167 - 07.07.2008.

Text refós de la Llei de sòl. RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo. BOE núm.154 - 26.06.2008.

Registre General del CTE. ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación.

Avantprojecte de decret sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. DOGC núm. 5141 - 29.05.2008.

Llei del Dret a l'Habitatge. Llei 18/2007, del 28 de desembre, que regula el dret a l'habitatge a Catalunya.(DOGCnúm.5044-09.01.2008).En vigor des del 09.04.2008.

Nou R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). En vigor des del 29.02.2008.

Residus. Construcció i demolició. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). En vigor des del 14.02.2008.

Correció d'errors i errates del RD 314/2006 , de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. BOE 20.12.2007, BOE 25.01.2008 I BOE 25.01.2008.

Procediment bàsic per la certificació d'eficiència energètica d'edificis . RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). En vigor des del 30.04.2007, període voluntari fins 31.10.2007. Ja està disponible a la web de l'ICAEN el registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis així com el programa per a la seva sol·licitud. La pàgina dóna accés al model de certificat.

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007 , de 19 de gener, pel qual s'aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la certificació d'eficiència d'edificis de nova construcció (BOE 17.11.2007).

Programa d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya . Entrada en vigor un i dos anys. Veure DOGC 05.09.2007.

   
| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R