la setmana

logo
T@R - Tarragona


anterior 07 a 13 SETEMBRE 2009 següent

 

Dilluns 07 Dimarts 08 Dimecres 09 Dijous 10 Divendres 11 Dissabte 12

 

 

 

COAC TANCAT

 
Si no ho veus bé, clica aquí

destacat  de la setmana  

PUBLICACIONS
AT #20 Estudio FAM, estrategias in-between
Ja pots recollir el nou número de la revista.

A la teva disposició a consergeria.
Contingut:
Colegio oficial de arquitectos Madrid | Centro cultural San Agustín, La Laguna | Museo del Carnaval, Cádiz | Sede municipal del Mercado Legazpi, Madrid | Centro de Arte Actual en el Matadero, Madrid | Museo de la historia de la ciudad, Pontevedra | Museo Provincial en el palacio le Marques de Tosos, Teruel | Alcazaba Árabe, Badajoz | Viviendas en Bravo Murillo, Madrid | Plazas de San Juan y Genaro Etxeaendía, Irún | Vivero de iniciativas ciudadanas, Madrid.

VOLS CONÈIXER L'ARQUITECTURA DE LA XINA I L'ÍNDIA?
Encara ets a temps d'apuntar-te al viatge a la Xina que Tarannà Viatges & Arquexplora ha organitzat de l'11 al 26 d'octubre. La visita inclou, entre destacades mostres d'arquitectura tradicional i contemporània del país, un recorregut per edificis de Rem Koolhaas, Herzog & De Meuron o Paul Andreu, i també d'obres d'arquitectes locals. Tens temps per apuntar-t'hi fins al 12 de setembre. També hi ha programat un viatge a l'Índia, del 26 de desembre al 10 de gener.
Des del mes d'abril, l'empresa Tarannà Viatges & Arquexplora, especialitzada en itineraris d'arquitectura, organitza els viatges per als col·legiats validats en contingut pel COAC, i així ha quedat fixat per conveni. L'organització tècnica, la recepció de les reserves, la contractació dels viatges i la seva execució correspon exclusivament a Tarannà Viatges & Arquexplora. +Info.


 

 

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ
La Universitat Politècnica de Catalunya, posa al teu abast les tesis més interessants.
Serveixi d'exemple aquesta adreça on pots llegir la que va investigar l'arquitecta Underlea Bruscato Portella, que gira al voltant "DE LO DIGITAL EN ARQUITECTURA".
Per a poder formular una reflexió sobre d'incidència diversa "de lo digital en arquitectura" i assolir els objectius principals de la investigació, al llarg d'aquesta tesis es mostren diferents nivells respecte de l'ús dels nous mitjans digitals, junt amb un bon anàlisis de la producció arquitectònica actual, a través de diferents projectes, centrant-se en el que fa referència al procés i la presentació. Consulta Aqui.
Pots trobar-hi altres tesis del teu interès.

EL SAT INFORMA...
ORDRE PTO/364/2009, de 23 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per a l'atorgament de les subvencions previstes en el Fons per a la regularització d'urbanitzacions que crea la Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics, i s'aproven les bases reguladores que l'han de regir. Es poden descarregar aquí.

LLEI 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte. Descarrega aquí.

Subvencions per la rehabilitació de façanes a Montroig +info

Subvencions per a la promoció d'activitats d'interès públic local dels municipis de la comarca del Tarragonès. +info

Mitjançant decret del regidor delegat de l'Àrea de Promoció de data 8 de juliol de 2009, s'han aprovat els criteris tècnics i econòmics i la convocatòria per a la concessió de subvencions municipals pel foment de les iniciatives per a la rehabilitació del patrimoni i la millora del paisatge urbà de Reus.
+info

ESTRATEGIES EN MATERIA DE MODERNISME A TARRAGONA.
El Consell Plenari, mitjançant resolució de data 23 de març de 2009, va resoldre aprovar inicialment el "Reglament de funcionament sobre el consell de participació d'assessorament del municipi sobre estratègies en matèria de modernisme a Tarragona". Consulta aquí.

ORDRE MAH/310/2009, de 8 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i d'habitatges.
Consulta aquí.

Bases específiques reguladores de la concessió del "V Premi Iniciativa Medi Ambient" any 2009.
Consulta aquí.

Bases que han de regir el concurs de distribució de subvencions destinades a l'arranjament i millora de camins municipals de la comarca del Priorat per a l'Exercici 2009.
Consulta aquí.

Aprovació inicial de les bases per regir el concurs per a l'atorgament de subvencions per part de
l'Ajuntament de Tarragona per a la supressió de barreres arquitectòniques en els comerços de la Part Alta de Tarragona.
BOP nº 104 de 7.05.2009 (2009/6114)

El dia 23 d'abril de 2009, es va aprovar la "Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del CTE Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre".
BOE nº 99 de 23.04.2009

DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. Propera entrada en vigor el dia 09.10.2009.
DOGC 5357 – 09.04.2009


FIGUERES

PREMI PFC D'ARQUITECTURA ACXT- IDOM
Podran participar tots els Projectes Final de Carrera presentats i aprovats entre el 31 d'octubre de 2008 i el 30 d'octubre de 2009. Bases.
Dotació: 3 premis de 5.000 €. Termini 30.oct.2009 +info

CONVOCATS ELS VIII PREMIS CERÀMICA ARQUITECTURA I INTERIORISME
Podran participar tots els arquitectes i interioristesde qualsevol nacionalitat que intervenen en el disseny d'espais. L'únic requisit és que les obres presentades haurien d'utilitzar com un material important els paviments i/o revestiments ceràmics de fabricació espanyola en la part formal de l'edifici. Bases. Dotació: 20.000 €. Termini 30.oct.2009 +info

CONCURS INTERNACIONAL D'URBANISME A POLONIA
La ciutat de Gorzow Wielkopolski de Polonia convida a participar en un concurs internacional pel desenvolupament del centre de la ciutat.
+info

GIRONA

 

 

EXPOSICIÓ
VI BIENNAL D'ARQUITECTURA "ALEJANDRO DE LA SOTA"
A partir del 15 de juliol
Lloc: Sala d'exposicions COAC Tarragona
Horari: De dilluns a dijous de 8:00 a 15:00 h
Consulta aquí l’acta amb el veredicte del jurat.

 

 

EXPOSICIÓ
REDESCOBRINT LA MODERNITAT AL CAMP ( I )
A partir del 12 de maig
Lloc: Barhaus COAC Tarragona

 

 

AVIAT...

 

CURS: EL PLANEJAMENT URBANÍSTIC DERIVAT III. PLANS DE MILLORA URBANA.
Dimecres 14, 21, 28, d'octubre; 4 i 11 de novembre de 2009. (pendent de confirmar dates)
Lloc: Sala de conferències COAC Tarragona.
Horari: de 16:00 a 19:00h.
Preu: 504€ / 353€ / 302€
Si esteu interessats en assistir al curs, us podeu inscriure aquí.
+ info

 

 

 

 

 

 

 

 

     

LLEI 13/2009, del 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. NOVETAT
Consulta aquí.

LLEI 14/2009, del 22 de juliol, d’aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries. NOVETAT
Consulta aquí.

1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. NOVETAT
Consulta aquí.

Bases específiques reguladores de la concessió del "V Premi Iniciativa Medi Ambient" any 2009.
Consulta aquí.

Bases que han de regir el concurs de distribució de subvencions destinades a l'arranjament i millora de camins municipals de la comarca del Priorat per a l'Exercici 2009.
Consulta aquí.

Aprovació inicial de les bases per regir el concurs per a l'atorgament de subvencions per part de
l'Ajuntament de Tarragona per a la supressió de barreres arquitectòniques
en els comerços de la Part Alta de Tarragona.
BOP nº 104 de 7.05.2009 (2009/6114)

El dia 23 d'abril de 2009, es va aprovar la "Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del CTE Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre".
BOE nº 99 de 23.04.2009

DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat. Propera entrada en vigor el dia 09.10.2009.
DOGC 5357 – 09.04.2009

Orden VIV/984/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real decreto 314/2006, de 17 de marzo, 1371/2009, de 19 de octubre.
BOE nº 99 de 23.04.2009

LLEI 3/2009, del 10 de març de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. (DOGC núm 5342, 19 de març de 2009)

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. RD 1890/2008, de 14 de novembre (BOE núm.279 - 19.11.2008). Entrada en vigor l'1 d'abril de 2009.

 

 

 

DB-HR Protecció enfront al soroll. RD 1371/2007 (BOE 23.10.2007). NOVA DATA. Propera entrada en vigor el dia 24.04.2009.

Nova Instrucció del Formigó Estructural, EHE-08. RD 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s'aprova la instrucció de formigó estructural. (BOE núm.203 - 22.08.2008). Entra en vigor l'1 de desembre de 2008. Descarregar EHE-08

Gestió de residus. Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición del desperdicio de los residuos. (BOE 5.8.2008)

Habitatge. D 152/2008, de 29 de juliol, pel qual es regulen l'habitatge concertat i l'habitatge de lloguer amb opció de compra, i s'adopten altres mesures en matèria de l'habitatge. (DOGC 31.7.2008).

Avantprojecte de Decret pel que s'aprova el Reglament Gener al de desplega ment de la Llei 16/2002 de Protecció contra la Contaminació Acústica, i s'adapten els seus Annexos. DOGC núm. 5167 - 07.07.2008.

Text refós de la Llei de sòl. RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo. BOE núm.154 - 26.06.2008.

Registre General del CTE. ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación.

Llei del Dret a l'Habitatge. Llei 18/2007, del 28 de desembre, que regula el dret a l'habitatge a Catalunya.(DOGCnúm.5044-09.01.2008).En vigor des del 09.04.2008.

Nou R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). En vigor des del 29.02.2008.

Residus. Construcció i demolició. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). En vigor des del 14.02.2008.

Procediment bàsic per la certificació d'eficiència energètica d'edificis . RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). En vigor des del 30.04.2007, període voluntari fins 31.10.2007. Ja està disponible a la web de l'ICAEN el registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis així com el programa per a la seva sol·licitud. La pàgina dóna accés al model de certificat.

Programa d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya . Entrada en vigor un i dos anys. Veure DOGC 05.09.2007.

   
| la teva opinió | donar-se de baixa | Arxiu T@R