En el XXXIII Curset de l'ADIPA d'aquest any 2010, volem fer una immersió en el món dels jardins.

Segons la Carta de Florència de 1981 (màxima legislació en aquesta matèria), es defineixen els jardins històrics com: “una composició arquitectònica i vegetal que des del punt de vista de la història o de l'art, té un interès públic i com a tal està considerat com un monument.”
La legislació catalana, espanyola i internacional en matèria de patrimoni inclou entre les figures de màxima protecció els jardins històrics.

Volem fer un repàs a la història de les restauracions realitzades en aquesta arquitectura singular, per això tractarem d'intervencions realitzades en jardins de tipus islàmic, de tipus francès, de tipus anglès, barrocs, neoclàssics, romàntics, modernistes, cubistes i contemporanis.

Sabem que la restauració d'un jardí és un projecte interdisciplinari en el que hi intervenen molts especialistes. És per aquest motiu que volem tenir la visió de cada un d'ells. Professionals locals i internacionals ens explicaran les seves experiències en matèries tan diverses com: història, legislació, usos, botànica, agronomia, geologia, il·luminació, hidrologia, manteniment, topografia, arquitectura major i menor...

Veurem com molts jardins han passat de tenir un ús privat a un ús públic. Degut a que es tracta d'obres efímeres, construïdes amb vegetació, que té un cicle vital (neixen, creixen i moren), comporta unes necessitats de manteniment i renovació constants. Sabrem de la importància de conèixer els elements compositius de cada un dels jardins: el seu relleu, el tipus de vegetació, el tema de l'aigua (origen - reserva - distribució), els elements escultòrics o arquitectònics... per poder-hi intervenir amb criteri.

Coneixerem de quines eines disposem per poder-los conservar, restaurar o ampliar, tot mantenint-ne l'esperit, la unitat espaial o conceptual del moment en que es varen crear.
Tot això comporta una sèrie de problemàtiques de molt diversa índole, que faran del Curset un lloc de debat entre els diferents professionals que intervenen.
Voldríem que de tot plegat se'n generin solucions per afrontar millor els problemes que sorgeixen a l'hora de treballar en un patrimoni tan fràgil.

Carme Riu Canal, arquitecte
Directora del XXXIII Curset AADIPA