segones.gif (14736 bytes)
Aprofitament de biogas per a la producció d'electricitat a l'abocador de San Marcos
Iñaki Castillo
Gerent, Mancomunidad de San Marcos
 

La Mancomunitat de San Marcos s’encarrega, d’ençà la seva constitució el 1971, de resoldre el problema de la recollida i tractament dels Residus Sòlids Urbans (RSU) dels municipis de Donostia-Sant Sebastià, Renteria, Pasaia, Oiartzun, Lezo, Astigarraga, Lasarte-Oria, Hernani, Urnieta i Usurbil, tots ells membres de ple dret de la Mancomunitat, que engloba una població de 300.000 habitants.

Per tal de gestionar correctament el tractament d’aquests residus es disposa d’un abocador controlat, el de San Marcos, que, gestionat per la Mancomunitat, se situa entre els municipis de Donostia-Sant Sebastià, Renteria i Astigarraga. Ofereix serveis als seus municipis i al d’Irun i Hondarribia, amb una població entre aquests últims que s’aproxima als 70.000 habitants.

Això suposa que a l’abocador de San Marcos s’hi dipositen els residus generats pel 56% de la població del territori històric de Guipúscoa.

La superfície total de l’abocador és de 33Ha. Utilitzant el sistema de tractament de compactació de mitjana densitat, s’ateny un grau de compactació que oscil·la entre 0,75 i 0,80 Tm per m3.

1.gif (1425608 bytes)
 

La natura i procedència dels residus resulta una dada molt interessant per avaluar les dificultats de compactació del biogàs generat en la fermentació de la fracció orgànica dels residus, de tal manera que, com més gran sigui el percentatge de residus industrials inerts abocat, més grans seran les dificultats de captació del biogàs.

L’evolució de les tones de residus abocats durant els darrers anys i llur procedència, destriant entre urbana o industrial, ha estat la següent:

wpe5.jpg (29007 bytes)
 

La taula següent recull la composició dels residus urbans de Guipúscoa, dada fonamental per poder estimar la producció de biogàs, sobretot de la matèria orgànica i altres residus fermentables.

Tipus de residu

%

Paper-cartró

17,54

Vidre

7,43

Piles

0,19

Envasos

7,31

Tèxtils

2,73

Fustes

2,24

Voluminosos

2,56

Matèria orgànica

39,30

Diversos

20,70

Font : Estudios e informes de Navarra (E.I.N.S.A)

En aquesta caracterització s’hi inclouen no sols els residus el destí dels quals és l’abocador, sinó també els recollits selectivament, com ara el paper-cartró, vidre, piles, envasos lleugers, tèxtil, etc., el que vol dir que la caracterització correspon a la producció de residus urbans.

Com a conseqüència de la forma de disposar els RSU als abocadors controlats, s’hi genera un gas biològic compost principalment per metà (CH4) i diòxid de carboni (CO2). Per raons mediambientals, aquest gas ha de ser captat i eliminat adequadament.

Atès que el metà és un combustible interessant, la seva utilització energètica aporta una important partida positiva al balanç de la gestió dels RSU, si hom disposa de la tecnologia escaient per al seu ús.

Tan bon punt els residus són dipositats en un abocador, la matèria orgànica pateix tot un seguit de transformacions físico-químiques i biològiques que condueixen a la generació d’una mescla de gasos com el CH4, CO2, N2, O2 i uns altres. La transformació de la matèria orgànica s’inicia a través de microorganismes aerobis que actuen mentre hi ha oxigen al medi.

A mesura que transcorre el temps, es dipositen noves capes de residus i va augmentant la compactació; l’oxigen disminueix fins a desaparèixer i es produeixen microorganismes anaerobis per l’activitat dels quals els compostos orgànics es degraden donant lloc fonamentalment a CH4 i CO2 , que constitueixen el biogàs.

Hom distingeix una primera fase aeròbia de curta durada que dóna pas als processos anaerobis, els quals s’estabilitzen en un període relativament curt, tot dependent del clima i la composició dels residus.

Superat el període de producció estable de metà, s’inicia la fase de disminució deguda al progressiu esgotament de la matèria orgànica de les deixalles. La composició del gas va variant al llarg del temps transcorregut des que s’aboquen els residus.

En una primera etapa, a pocs dies o setmanes de l’abocament, l’oxigen està present en el gas, essent-ne l’anhídrid carbònic el principal component. En una segona etapa, a mesura que transcorre el temps, l’anhídrid va desapareixent i es comença a produir metà.

La durada de totes dues etapes depèn de les condicions específiques dels residus abocats, podent-se generar gas en alguns casos durant pocs anys i en uns altres durant diverses dècades.

La producció de gas al llarg del temps és funció de diferents factors com ara: granulometria i composició dels residus, edat d’aquests, contingut en humitat, temperatura del material abocat, quantitat i qualitat de nutrient, PH, etc. Un elevat contingut d’humitat als residus afavoreix la producció de metà, comprovant-se a la practicà un increment d’aquesta després d’un període de pluges.

Vistes les grans variacions en el rendiment de producció de biogàs d’uns llocs a uns altres, un projecte de desgasificació requereix assaigs previs per tal d’establir la quantitat i qualitat del biogàs produït amb la finalitat de poder fer una estimació del potencial energètic de l’abocador. Tanmateix, es pot considerar que la producció total de biogàs generat por tones de RSU oscil·la entre els 350 i 400 m3, dels quals es poden utilitzar al voltant de 150-200 m3.

L’estimació del potencial energètic d’un abocador es realitza a partir d’unes dades bàsiques, coneixent l’operació de la planta, tones de deixalles dipositades per dia, densitat de compactació, espessor de les capes de residus, superfície i alçada cobertes diàriament, cota màxima, etc. D’aquesta manera, hom pot predir el ritme de creixement de l’abocador i projectar la instal·lació de desgasificació i aprofitament que es durà a terme de manera progressiva, a mesura que aquest es va omplint.

L’estimació de producció de biogàs s’efectua sobre la base de la quantitat de RSU dipositats a l’abocador. Aquesta estimació continua sent teòrica, ja que s’estableix basant-se en paràmetres fixats arbitràriament; vet aquí la raó que fa necessari realitzar assaigs per tal de controlar la realitat d’aquesta estimació.

Es parla d’assaig quan es realitza una desgasificació periòdica de cada pou connectat a una estació de bombeig per obtenir dades de composició, pressió, cabal i temperatura del biogàs extret. Generalment, es tracta d’un nombre reduït de pous (d’1 a 4), no cobrint la totalitat de la superfície de l’abocador, però situats de tal manera que permetin realitzar un mostreig complet en funció dels diferents RSU dipositats i de llur antiguitat.

La durada dels assaigs no hauria de ser inferior a dos mesos i no s’haurien d’interrompre fins a obtenir valors constants i estables, en especial en el que ateny al contingut de metà i cabal.

Els mètodes tècnics per a l’extracció del biogàs d’abocador es basen en el fet que el biogàs es desplaça per difusió i surt a baixa pressió, tant més fàcilment com més porosa sigui la matèria que ha de travessar.

El sistema està basat en l’ús d’una combinació de sistemes de canonades horitzontals i verticals que constitueixen una mena de xarxa d’extracció del biogàs.

Per extreure el biogàs produït en un abocador, cal aplicar una lleu pressió negativa al sistema col·lector. Si s’aplica massa buit, el nitrogen i l’oxigen de l’aire s’infiltraran a l’abocador. L’oxigen és tòxic pels organismes anaerobis i, quan es barreja amb metà, es poden produir també condiciones explosives.

El biogàs produït als abocadors se satura d’humitat. És probable que la temperatura en la canonada sigui més baixa que les temperatures a l’abocador; en aquest cas, el vapor es condensarà en la canonada almenys que sigui eliminada a l’abocador abans d’introduir el biogàs en el sistema de distribució.

En el cas que ens ocupa (l’abocador de San Marcos), es realitzaren assaigs amb vista a determinar la viabilitat de l’aprofitament energètic del biogàs, durant un període de dos anys (1992/93), per tal com les referències d’instal·lacions similars a l’Estat eren mínimes i la inversió a realitzar considerable (270 MP).

Per al càlcul de la producció de gas, es van considerar principalment els següents paràmetres:

Inici de l’abocament
Percentatge de matèria orgànica
Contingut de carboni
Percentatge de residus altament degradables
Percentatge de residus medianament degradables
Percentatge de residus difícilment degradables
Estimació de l’inici de la metanització
Contingut de metà dins el biogàs
PCI del biogàs
Estimació del percentatge de biogàs captable

Un cop estimat el cabal i el percentatge de metà del biogàs, se’n va realitzar una presa de mostres, tant a les línies de captació com al col·lector general, a fi d’analitzar-lo per cromatografia de gasos i així detectar possibles elements corrosius que poguessin malmetre els equips en estar la seva concentració per sobre dels límits permesos per aquests, com ara l’àcid sulfhídric o compostos volàtils (VOC´s).

D’altra banda, s’analitzà l’amoni encara que aquest compost no presenta en principi grans problemes de corrosivitat, hom considera convenient fer-ne un seguiment, ateses les elevades concentracions que es donen en alguns abocadors.

Els resultats obtinguts de l’analítica determinen que les concentracions d’àcid sulfhídric i amoni estan dins el marge predictible per a aquest tipus de mostra i, pel que fa als VOC´s, no s’ha detectat cap compost organohalogenat.

El gener de 1995 s’inicia la posada en funcionament de la planta de valorització del biogàs, que en un principio consta de dos motors alternadors de 650 kWh de potència, els quals treballen amb una mescla de biogàs i gas natural en proporcions de 2/3 biogàs, 1/3 GN aproximadament (depenent del percentatge de metà del biogàs procedent de l’abocador).

Transcorregut un any d’activitat de la planta i en vistos resultats satisfactoris obtinguts, hom procedeix a la instal·lació d’un tercer motor de característiques similars als anteriors.

wpe7.jpg (13489 bytes)
 

Des de l’inici de la producció fins al juliol de 1999, s’han generat més de 42 milions de kWh, estimant-se en un 5% l’autoconsum, mentre que la resta ha estat a la xarxa elèctrica.

Per altra part, i a fi d’aprofitar l’energia tèrmica que desprenen els circuits de refrigeració dels motors, s’ha instal·lat un bescanviador de calor i un circuit que subministra aquesta energia a dos hivernacles de 3.000 m2, tots dos ubicats al mateix abocador i explotats per una agrupació d’agricultors per al conreu de tomàquets i plantes ornamentals.

Tornar a Actuacions a escala urbana
Tornar a SIMPOSI